Atjaunots: 07.04.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Patvēruma meklētāji, sociālā atbalsta un palīdzības sniedzēji, preses vai citu masu informācijas līdzekļu pārstāvji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiek izpildīts Patvēruma likuma 9.panta otrajā daļā noteiktais pilnvarojums.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots nosūtīt izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada       28.jūnija sēdē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, tā pielikumi (Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4) un Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016. gada 25. aprīlim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi beglis@pmlp.gov.lv.

Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma lietu nodaļas vadītāja vietniece Dace Žvarte, 67219666, dace.zvarte@pmlp.gov.lv