Atjaunots: 08.12.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekārtošanu un aprīkošanu” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekārtošanu un aprīkošanu” (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Patvēruma likuma noteiktajā kārtībā aizturētie un Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātie patvēruma meklētāji, kā arī Imigrācijas likuma noteiktajā kārtībā aizturētie un Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā ievietoti ārzemnieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2016. gada 19. janvārī stājās spēkā jauns Patvēruma likums (pieņemts 17.12.2015.). Patvēruma likuma 21. panta pirmajā daļā ietverts deleģējums Ministru kabinetam izdot noteikumus, kas noteiks Valsts robežsardzes (turpmāk – Robežsardze) patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekārtošanu un aprīkošanu.

Ņemot vērā to, ka līdz ar jauna Patvēruma likuma spēkā stāšanos Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumi Nr.276 „Valsts robežsardzes aizturēto patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekārtošanas un aprīkošanas prasības” (turpmāk – Noteikumi Nr. 276) ir zaudējuši spēku, šobrīd ir izveidojusies situācija, ka neviens normatīvais akts nenosaka patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekārtošanas un aprīkošanas prasības.

Patvēruma likuma 16. pantā ir noteikti patvēruma meklētāja aizturēšanas nosacījumi. Saskaņā ar Patvēruma likuma 17. pantu, Robežsardze var aizturēt patvēruma meklētāju uz laiku līdz sešām diennaktīm. Aizturēt patvēruma meklētāju ilgāk par sešām diennaktīm drīkst, tikai pamatojoties uz rajona (pilsētas) tiesas lēmumu, taču kopējais aizturēšanas termiņš nedrīkst pārsniegt patvēruma procedūras termiņu. Pamatojoties uz Patvēruma likuma 21. panta pirmo daļu, patvēruma meklētāju aizturēšanas laikā izmitina Robežsardzes struktūrvienībā speciāli šim nolūkam iekārtotās telpās.

Robežsardzes veicamo uzdevumu klāstā ietilpst arī ārzemnieku aizturēšana, ja pastāv Imigrācijas likuma 51. pantā noteiktie nosacījumi. Robežsardzei ir tiesības aizturēt ārzemnieku līdz desmit diennaktīm. Aizturēt ārzemnieku ilgāk par desmit diennaktīm Robežsardzes amatpersonai ir tiesības tikai ar rajona (pilsētas) tiesas (atbilstoši aizturētā ārzemnieka faktiskajai atrašanās vietai) tiesneša lēmumu, taču kopējais aizturēšanas termiņš nedrīkst pārsniegt 18 mēnešus. Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 59. panta pirmo daļu, aizturēto ārzemnieku ievieto speciāli iekārtotās telpās vai izmitināšanas centrā. Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra iekārtošanas un aprīkošanas prasības ir noteiktas Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 435 „Noteikumi par izmitināšanas centra iekārtošanas un aprīkošanas prasībām” (turpmāk – Noteikumi Nr. 435).

2011.gada 23.maijā uzsāka darbību Robežsardzes Daugavpils pārvaldes Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs „Daugavpils” (turpmāk – AĀIC „Daugavpils”), kurš uz doto brīdi ir vienīgā izmitināšanas vieta Latvijā personām, kuras aizturētas pamatojoties uz Patvēruma likumu un Imigrācijas likumu. Aizturētos ārzemniekus un patvēruma meklētājus (turpmāk - aizturētais) izmitina šķirti, atsevišķās telpās (blokos), bet vienā kompleksā. AĀIC “Daugavpils” gada laikā kopumā tika ievietoti: 2011. gadā – 273 aizturētie, 2012. gadā – 170 aizturētie, 2013. gadā – 212 aizturētie, 2014. gadā – 436 aizturētie, 2015. gadā – 701 aizturētie, 2016. gadā (desmit mēnešos) – 581 aizturētie.

Lai nodrošinātu patvēruma procedūras efektivitāti situācijā, kad būtiski pieaudzis patvēruma meklētāju skaits, un novērstu tās ļaunprātīgu izmantošanu, Patvēruma likums paredz īpašu iesnieguma izskatīšanas procedūru, ja iesniegums iesniegts robežšķērsošanas vietā vai tranzīta zonā un pastāv nosacījumi lēmuma pieņemšanai par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas (turpmāk – robežprocedūra). Atbilstoši direktīvas 2013/32/ES prasībām iepriekš minētā procedūra, ieskaitot pārsūdzībai un lietas izskatīšanai tiesā paredzēto laiku, nedrīkst pārsniegt četras nedēļas. Šiem gadījumiem Patvēruma likumā noteikta īpaša iesnieguma izskatīšanas kārtība un termiņi. Paredzams, ka iepriekš minētie lēmumi, pamatā tiks pieņemti gadījumos, kad patvēruma meklētājs atradīsies uz ārējās robežas - Baltkrievijas un Krievijas robežām. Patvēruma meklētāja iesniegumu izskatot uz robežām, tie atradīsies Valsts robežsardzes aizturēto patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās, kuras izveidotu esošo Robežsardzes struktūrvienību izvietojumos tiešā robežas tuvumā. Robežprocedūras nodrošināšanai paredzētās patvēruma meklētāju izmitināšanas telpas tiks iekārtotas, lai nodrošinātu patvēruma meklētāja cieņpilnus sadzīves apstākļus un Patvēruma likumā un citos normatīvajos aktos paredzēto darbību nodrošināšanu. Tā piemēram, iekārtojot šādas telpas Robežsardzes struktūrvienībā ārpus Robežsardzes Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra (turpmāk – centrs) tajās būtu jāiekārto personu dzīvojamās telpas ar tualeti un dušu, personām paredzētu atpūtas telpu, ēdamtelpu ar virtuvi, veļas mazgātavu, interviju telpu, fotografēšanas un daktiloskopijas telpu, speciāli aprīkotas telpas (īpaša apsardzības režīma telpas), pastaigu laukumi un citas, atkarībā no attiecīgās Robežsardzes struktūrvienības tehniskajām iespējām. Šajās telpās nav lietderīgi veidot telpas medicīniska rakstura darbību nodrošināšanai, jo patvēruma meklētāji robežprocedūras ietvaros šajās telpās uzturēsies īslaicīgi, bet gadījumos, kad būs nepieciešama medicīniskā palīdzība to nogādās ārstniecības iestādē vai patvēruma meklētājs tiks pārvietots uz centru.

Gan patvēruma meklētājus, gan ārzemniekus izmitinot un uzturot vienā kompleksā vai atsevišķi ir jāpanāk, lai izmitināšana un uzturēšana ir balstīta uz vienotiem principiem. Jānosaka vienādi standarti izmitināšanas telpu iekārtošanai un aprīkošanai. Tāpēc ir nepieciešams izstrādāt projektu.

Izstrādājot projektu, par pamatu tika ņemti Noteikumi Nr. 435 un Noteikumi Nr. 276 un esošā situācija AĀIC „Daugavpils” un celtniecības stadijā esošajā AĀIC „Mucenieki”.

Projekts nosaka Robežsardzes aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu (turpmāk – izmitināšanas telpas) iekārtošanas un aprīkošanas prasības. Projekts nosaka, ka izmitināšanas telpas iekārto centrā vai citā Robežsardzes struktūrvienībā.  

Projektā noteikts kādas telpas iekārto centrā un kādas telpas iekārto izmitināšanas telpās. Noteiktas prasības pastaigu laukumiem. Tāpat, noteiktas minimālas prasības aizturētā ārzemnieka un patvēruma meklētāja dzīvojamajai platībai. Noteikts, kas ietilpst koplietošanas telpās, kas saimniecības un palīgtelpās. Projekta pielikumā šīs telpas sadalītas pa attiecīgajām kategorijām.

Projektā ietvertas minimālās prasības elektroapgādei, telekomunikāciju sistēmām, signalizācijas sistēmām, paaugstinātai zibens un pārsprieguma aizsardzībai, gaisa vēdināšanas un dzesēšanas sistēmām, kā arī prasības teritorijas labiekārtošanai. Atšķirībā no Noteikumiem Nr. 435 ir noteikts, ka centru iekauj tikai viens žogs, jo AĀIC „Daugavpils” un celtniecības stadijā esošajā AĀIC „Mucenieki” divu žogu izveide nav tehniski iespējama kā arī divu žogu lietderība praksē nav apstiprinājusies.

Projekta pielikums paredz noteikt vienotas prasības centra un izmitināšanas telpu aprīkošanai.

Vērtējot visu iepriekšminēto un lietderības apsvērumu dēļ, ir secināms, ka  pastāv nepieciešamība izdot noteikumus, kas nepārprotami un skaidri noteiks vienotus izmitināšanas standartus gan centrā, gan izmitināšanas telpās.

Vienlaikus, Projekts paredz atzīt par spēku zaudējušiem Noteikumus Nr. 435.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu paredzēts saskaņot ar Iekšlietu ministrijas Juridisko departamentu, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamentu, Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamentu. Projekts tiks precizēts atbilstoši saņemtajiem atzinumiem un pēc tam to plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts un tā pielikums, projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) un Ministru kabineta sēdes protokollēmums.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus rakstiski var iesniegt līdz 2016. gada 19. decembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi mareks.honavko@rs.gov.lv.

Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes Atgriešanas un patvēruma meklētāju lietu nodaļas priekšnieks Mareks Hoņavko, 67075630, mareks.honavko@rs.gov.lv