Atjaunots: 11.11.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” (turpmāk – Noteikumu projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts iestādes, pašvaldības, kā arī atsevišķi komersanti, kuru pārstāvji var tikt iekļauti pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts sagatavots, lai nodrošinātu nepārprotamu skaidrību par kārtību kādā izveidojamas pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu paredzēts virzīt atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 “Ministru kabineta kārtības rullis” noteiktajām prasībām

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts, tā pielikums un Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Noteikumu projektu

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 21.novembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi juristi@iem.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

M.Baltmanis, 67075818, martins.baltmanis@vugd.gov.lv