Atjaunots: 17.08.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ārzemnieki, kas pieprasa vīzu vai uzturēšanās atļauju, lai ieceļotu un uzturētos Latvijā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts izstrādāts, lai izpildītu Ministru prezidenta 2016.gada 8.jūlija uzdevumu Nr.12/2016-JUR-128, ar ko iekšlietu ministram uzdots sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā Imigrācijas likuma (2016.gada 9.jūnija likuma „Grozījumi Imigrācijas likumā” redakcijā) 4. divi prim panta trešajā daļā minētā tiesību akta projektu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt 2016.gada 1.septembra Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā pielikums
Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016. gada 31. augustam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi ilze.briede@pmlp.gov.lv.

Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas nodaļas vadītāja I. Briede, tālr.67219546, ilze.briede@pmlp.gov.lv