Atjaunots: 12.07.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2017. – 2019. gadam" izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2017.–2019. gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

1.Sabiedrības mērķgrupa, kuru ietekmēs tiesiskais regulējums, ko nosaka Ministru kabineta noteikumu projekts ir Ministru kabinetam padota tiešās pārvaldes iestāde, pārvaldes iestāde, kas nav padota Ministru kabinetam, plānošanas reģions, vietējā pašvaldība un tai padotā iestāde, cita atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, tai skaitā publiskais nodibinājums un tā iestāde, kā arī privātpersona, kurai deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi, kuras risina  oficiālās statistikas jautājumus Valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros.

2. Statistikas datu lietotāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir noteikt statistisko informāciju, kuru apkopo un publicē ministrijas un citas valsts institūcijas tām piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, lai izpildītu starptautiskajos, Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības vai lai izpildītu starptautisko organizāciju, Eiropas Savienības vai iekšzemes statistikas lietotāju pieprasījumus (pielikuma 1. un 2. tabula). Papildus tam, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un intereses, un nodrošinātu datu subjekta informētību, Ministru kabineta noteikumu pielikuma 3. tabulā ir noteikts personas datu veids, apjoms un izmantošanas mērķis, kurus atbildīgās institūcijas statistikas nodrošināšanai plāno iegūt no administratīvajiem datu avotiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š. g. augustā.

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts (.pdf)

2. Ministru kabineta noteikumu pielikums (.xls)

3. Ministru kabineta noteikumu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.pdf)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi),  sniegt viedokli līdz 2016. gada 22. jūlijs, nosūtot to uz šādām e-pasta adresēm: pasts@em.gov.lv un csb@csb.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Artūrs Pētersons, Centrālās statistikas pārvaldes Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākais referents, tālr. 67366619, e-pasta adrese Arturs.Petersons@csb.gov.lv