Atjaunots: 14.04.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kurām Latvijā piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Lai nodrošinātu pabalstu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu izmaksas tiesisko regulējumu no 2016.gada 20.jūlija, kad šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.210 „Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss” zaudēs spēku, līdz 2016.gada 31.decembrim, t.i., līdz brīdim, kad Labklājības ministrijas pārraudzībā esošā iestāde pārņems pabalstu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu noteikšanas un izmaksas funkciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojuma Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” 3.19.apakšpunktu, nepieciešams noteikt tiesisko regulējumu, nemainot spēkā esošo regulējumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmes 2016.gada 28.aprīļa sēdē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, tā pielikums un Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 25.aprīlim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi vita.kozulina@pmlp.gov.lv.

Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma lietu nodaļas vadošā vecākā referente V.Kozuliņa, 67219252, vita.kozulina@pmlp.gov.lv