Atjaunots: 16.03.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību” (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupa

Patvēruma meklētāji, kuri izmitināti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumi Nr.24 “Noteikumi par uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru patvēruma meklētājam un šo izdevumu segšanas kārtību” zaudēs spēku 2016.gada 19.jūlijā.

Ņemot vērā minēto nepieciešams izdot jaunu normatīvo aktu saskaņā ar Patvēruma likuma (spēkā stājās 2016.gada 19.janvārī) 9.panta trešo daļu, t.i., Ministru kabineta noteikumus par patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmēru un to segšanas kārtību.

Projekts paredz palielināt patvēruma meklētājam, kas izmitināts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, izmaksājamo naudas līdzekļu apmēru līdz 3,00 euro līdzšinējo 2,15 euro vietā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmes 2016.gada 7.aprīļa sēdē.

7.

Dokumenti

Projekts, protokollēmuma projekts, projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) un tās pielikums.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 30.martam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi vita.kozulina@pmlp.gov.lv.

Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma lietu nodaļas vadošā vecākā referente V.Kozuliņa, 67219252, vita.kozulina@pmlp.gov.lv