Atjaunots: 19.10.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

 

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1001 “Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi”” (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

1) juridiskās personas, kas saņēmusi atļauju savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās, un kurām Valsts policija izsniegusi ieroču glabāšanas atļauju;

2) fiziskās personas, kurām ir atbilstošas kategorijas medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, bet kuras medībās vēlēsies izmantot attiecīgo juridisko personu medību šaujamieročus (Latvijā reģistrētie medību šaujamieroču īpašnieki (mednieki) un ārvalstu mednieki).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētā problēmas būtība

 2016.gada 1.jūlijā spēkā stājās likums “Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā” (turpmāk - Grozījumi), kur 6.pants paredz papildināt Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 23.pantu ar 51daļu, kas noteic, ka juridiskajām personām, kuras saņēmušas atļauju savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās, ir tiesības tām reģistrētos medību šaujamieročus un munīciju, nodrošinot ieroča un munīcijas aprites noteikumu ievērošanu, izsniegt fiziskajai personai, kurai ir kompetentas institūcijas izsniegta attiecīgas kategorijas medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, lai šo medību šaujamieroci izmantotu medībās iežogotās platībās un ārpus tām.

Savukārt atbilstoši Grozījumu 7.panta otrajai daļai, kas paredz Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 25.pantu papildināt ar trešo daļu, nosacījumus un kārtību, kādā juridiskā persona, kura saņēmusi atļauju savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās, izsniedz tai reģistrētu medību šaujamieroci un munīciju fiziskajai personai, nosaka Ministru kabinets.

Saskaņā ar Grozījumu 13.pantā ietverto regulējumu Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 23.panta  5.1daļa stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Valsts policijas izstrādāto projektu paredzēts izskatīt Iekšlietu ministrijas Tiesību aktu projektu virzības komitejā un saskaņot ar Iekšlietu ministrijas Juridisko departamentu un Nozares politikas departamentu. Atbilstoši saņemtajiem atzinumiem Valsts policija precizēs projektu pēc kā to plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts, sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par projektu rakstiski var iesniegt Valsts policijā līdz 2016.gada 2.novembrim. Iesniedzot Valsts policijā viedokli, priekšlikumus vai iebildumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes KKP Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieka vietnieks A.Melkers, 67208232, as@vp.gov.lv