Atjaunots: 28.06.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Higiēnas prasības īslaicīgās aizturēšanas vietām” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

 

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Higiēnas prasības īslaicīgās aizturēšanas vietām” (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Aizturētās personas, kuras saskaņā ar Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 1.pantu ievietotas un turētas īslaicīgās aizturēšanas vietā, kā arī uz policijas darbiniekiem, kuri pilda dienesta pienākumus īslaicīgās aizturēšanas vietās.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētā problēmas būtība

2016.gada 28.aprīlī tika pieņemts likums “Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā” (stājās spēkā 26.05.2016.), kas cita starpā paredz deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus, kas nosaka higiēnas prasības īslaicīgās aizturēšanas vietās. Projekts izstrādāts pamatojoties uz Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 2.panta ceturto daļu, kas paredz Ministru kabinetam deleģējumu noteikt higiēnas prasības īslaicīgās aizturēšanas vietās. Pašreiz nevienā normatīvajā aktā nav noteiktas higiēnas prasības Valsts policijā vai Drošības policijā izveidotām speciāli aprīkotām telpām-īslaicīgās aizturēšanas vietām, kā arī šo telpu aprīkojumam. Ņemot vērā Valsts policijā saņemto sūdzību skaitu no īslaicīgās aizturēšanas vietās ievietotajām un turētajām personām un šo sūdzību saturu, kā arī tiesās iesniegto prasību saturu un spriedumu izvērtējumu, ir nepieciešams noteikt vienotas higiēnas prasības visām īslaicīgās aizturēšanas vietām. Projekts paredz noteikt vienotas higiēnas prasības īslaicīgās aizturēšanas vietu telpām un to aprīkojumam, ar mērķi samazināt vai likvidēt vides faktoru (fizikālo, ķīmisko, bioloģisko) iespējami kaitīgo iedarbību, garantējot drošu un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi. Projektā ir paredzēta vienota kārtība īslaicīgās aizturēšanas vietas telpu uzkopšanai un tajā esošā aprīkojuma tīrīšanai, nosakot periodiskumu, izmantojamos līdzekļus un inventāru. Projekts paredz noteikt gultas piederumu tīrīšanu un tās periodiskumu, kā arī dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas kārtību īslaicīgās aizturēšanas vietā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu paredzēts 2016.gada 20.jūnijā izskatīt Iekšlietu ministrijas Tiesību aktu projektu virzības komitejā un saskaņot ar Iekšlietu ministrijas Juridisko departamentu, Nozares politikas departamentu, Finanšu vadības departamentu, Nodrošinājuma valsts aģentūru un Drošības policiju. Atbilstoši saņemtajiem atzinumiem projekts tiks precizēts, pēc kā projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts, projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus par projektu rakstiski var iesniegt uz elektroniskā pasta adresi inese.lodite@vp.gov.lv līdz 2016.gada 11.jūlijam. Iesniedzot viedokli, priekšlikumus vai iebildumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Juridiskā biroja Normatīvo aktu analīzes un izstrādes nodaļas juriste Inese Lodīte, 67075423, inese.lodite@vp.gov.lv