Atjaunots: 01.12.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.973" izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.973 „Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi”” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Latvijā un ārzemēs dzīvojošie latvieši un līvi.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ārpus Latvijas dzīvojošie latvieši un līvi, kuri, reģistrējas par Latvijas pilsoni saskaņā ar Pilsonības likuma 2.panta pirmās daļas 3.punktu, Latvijā apliecina latviešu valodas prasmi. Ja pārbaude netiek nokārtota, atkārtoti pārbaudi drīkst kārtot ne ātrāk kā pēc trijiem mēnešiem, kas ārzemēs dzīvojošām personām ir sarežģīti vai pat neiespējami, jo ir atkārtoti jāierodas Latvijā. Noteikumu projekts paredz, ka latvieši un līvi, kuri nenokārto valodas prasmes pārbaudi, var atkārtoti kārtot valodas prasmes pārbaudi viena Latvijas pilsonības iegūšanas iesnieguma izskatīšanas procesa ietvaros.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada 15.decembrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 12.decembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi np@pmlp.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Naturalizācijas pārvaldes vadītājs Igors Gorbunovs, 67219675, Igors.Gorbunovs@pmlp.gov.lv