Atjaunots: 09.09.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 619 “Kontrolpirkuma veikšanas kārtība”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 619 “Kontrolpirkuma veikšanas kārtība”” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Nepilngadīgas personas, kuras tiek iesaistītas kontrolpirkuma veikšanā un privātpersonas, kuru rīcības atbilstība tiesību normām izpildes kontroli un uzraudzību atbilstoši kompetencei veic Valsts policija un pašvaldības policija.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2016. gada 1. jūnijā spēkā stājās grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, papildinot 155. pantu “Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana” ar jaunu - astoto daļu, kurā paredzēta administratīvā atbildība par enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 214. pantu minēto pārkāpumu izskata Valsts policija un pašvaldības policija.

2016. gada 20. maijā spēkā stājās jauns likums “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko ierīču un to šķidrumu aprites likums”. Valsts policijai un pašvaldības policijai no 2016. gada 1. jūnija kontrolējamās jomas ir paplašinājušās, papildus alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu aprites jomai, nākušas klāt – enerģijas dzērienu, šņaucamās tabakas un košļājamās tabakas, bezdūmu tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu, uzpildes flakonu un jaunieviestu tabakas izstrādājumu (kas laists tirgū pēc 2014.gada 19.maija), jomas.

Minēto jomu kontroli Valsts policija un pašvaldības policija veic atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumiem Nr. 619 „Kontrolpirkuma veikšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi).

Pašreizējā redakcija Noteikumos neietver izstrādājumus, kas tiek regulēti Tabakas likumā un Enerģijas dzērienu aprites likumā, tas ir augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes flakonus, enerģijas dzērienus. Ņemot vērā tirgus piedāvājuma nepārtrauktu paplašināšanos - jauna produkta parādīšanos tirdzniecībā, kas neatbilst Noteikumos iekļautajam uzskaitījumam, nepieciešams paplašināt Noteikumu 5. punkta tvērumu, paredzot Valsts policijai un pašvaldības policijai, kurām deleģēta iespēja veikt kontrolpirkumus apritē esošo kontrolējamo preču realizācijas noteikumu ievērošanas jomās, iesaistot nepilngadīgu personu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projekts saskaņojams ar Iekšlietu ministrijas Juridisko departamentu un Nozares politikas departamentu. Atbilstoši saņemtajiem atzinumiem Ministru kabineta noteikumu projekts tiks precizēts un iesniegts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumu un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 19.septembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi iveta.bruvere@vp.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Juridiskā biroja Normatīvo aktu analīzes un izstrādes nodaļas juriste Iveta Brūvere, tālr.: 67829574, e-pasts: iveta.bruvere@vp.gov.lv.