Atjaunots: 09.02.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu un iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Jaundzimuši bērni un to vecāki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši 2015.gada 8.oktobra likumā “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” paredzētajam regulējumam, precizējot dzimšanas reģistra ierakstā norādāmo ziņu apjomu un kārtību, kā arī Ministru kabineta noteikumi tiek precizēti, ņemot vērā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta sniegto informāciju, par nepieciešamību veikt redakcionālus labojumus, lai precizētu un uzlabotu normatīvā regulējuma izpratni.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmes 2016.gada 25.februāra sēdē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 12.februārim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi juristi@pmlp.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas vadošā juriste K.Stone, 67219425, kristine.stone@pmlp.gov.lv