Atjaunots: 09.02.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 “Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 “Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību”” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, par kurām ziņas Iedzīvotāju reģistrā iekļauj Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši 2015.gada 8.oktobra likumā “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” un 2015.gada 17.decembra likumā “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” paredzētajam regulējumam, proti, tiek precizēts pirmuzskaites veidlapā norādāmo ziņu apjoms, kā arī tiek norādīti dokumenti, kas var būt par pamatu ziņu iekļaušanai Iedzīvotāju reģistrā par personas tautību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmes 2016.gada 25.februāra sēdē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 12.febrārim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi juristi@pmlp.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas vadošā juriste K.Stone, 67219425, kristine.stone@pmlp.gov.lv