Atjaunots: 01.12.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1001 “Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1001 “Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība”” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Latvijas nepilsoņi, ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projektā paredzēts paplašināt dokumentu uzskaitījumu, ko savas pastāvīgās dzīvesvietas apliecināšanai ir tiesības iesniegt personai, kura vēlas naturalizēties, paredzēts noteikt izziņas par sodāmību izsniegšanas termiņu, kā arī precizēt normu, kas nosaka gadījumus, kad Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņem lēmumu par personas naturalizācijas atteikumu, paredzot, ka kompetentās iestādes atzinums par personas neatbilstību Pilsonības likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem ir pietiekams pamats attiecīgā lēmuma pieņemšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada decembrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 12.decembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi np@pmlp.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Naturalizācijas pārvaldes vadītājs Igors Gorbunovs, 67219675, Igors.Gorbunovs@pmlp.gov.lv