Atjaunots: 06.10.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 812 “Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 812 “Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi”” (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekts attiecas uz policijas darbinieku palīgiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts paredz tehniskus labojumus, sabiedrības grupām un institūcijām projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības.

Ņemot vērā to, ka personas kods ir ierobežotas pieejamības informācija, projekts paredz svītrot policijas darbinieka palīga apliecībās ierakstu par personas kodu.

Projekts neparedz pielikumā policijas darbinieka palīga apliecības paraugā izmantot konkrētās personas attēlu, jo personas attēlam, tāpat kā tekstam, var būt informatīvā vērtība.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekts saskaņojams ar Iekšlietu ministrijas Juridisko departamentu un Nozares politikas departamentu. Atbilstoši saņemtajiem atzinumiem projekts tiks precizēts un iesniegts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts, projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 14.oktobrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi ilona.kurca@vp.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā persona

Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Juridiskā biroja Normatīvo aktu analīzes un izstrādes nodaļas juriste Ilona Kurca, tālr.: 67075273, elektroniskā pasta adrese ilona.kurca@vp.gov.lv.