Atjaunots: 09.09.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.369 “Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas noteikumi”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.369 “Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas noteikumi”” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts paredz kārtību Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmā iekļauto datu glabāšanas termiņa noteikšanai un dzēšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada septembrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 16.septembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi pases@pmlp.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu apliecinošu dokumentu departamenta Pasu nodaļas vadītāja Dzintra Peneze, 67219521, Dzintra.Peneze@pmlp.gov.lv