Atjaunots: 17.08.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr.296 “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr.296 “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi”” (turpmāk – projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Patvēruma meklētāji, personas, kuras aiztaurētas par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu un personas, kuras nelikumīgi uzturas valsts teritorijā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2016. gada 20. maijā spēkā stājās Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumi Nr.296 “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi”” (turpmāk – Noteikumi). Minēto Noteikumu 8.punkts paredz, ka piekļuve Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmai tiek piešķirta Valsts robežsardzei, lai nodrošinātu jautājumu izskatīšanu saistībā ar personu ieceļošanas un uzturēšanās noteikumu ievērošanu, kā arī bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. Savukārt Noteikumu 9.5.apakšpunkts kopsakarā ar 9.punktu paredz pastāvīgas tiešsaistes piekļuves nodrošināšanu Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai nodrošinātu noziedzīgo nodarījumu novēršanu, atklāšanu un pierādīšanu.

Projekts paredz veikt grozījumus Noteikumu 8.punktā, nosakot, ka piekļuve Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmai nolūkā nodrošināt jautājumu izskatīšanu saistībā ar personu ieceļošanas un uzturēšanās noteikumu ievērošanu, tiek piešķirta arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Papildus minētajam projekts, ievērojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei noteikto kompetenci un funkcijas, paredz svītrot Noteikumu 9.5.apakšpunktu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu paredzēts saskaņot ar Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamentu, Drošības policiju, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Valsts policiju, Valsts robežsardzi un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Atbilstoši saņemtajiem atzinumiem tiks precizēts projekts, pēc kā to plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts, projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016. gada 23. augustam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi liva.rudzite@iem.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Juridiskā departamenta Starptautisko tiesību nodaļas juriskonsulte L.Rudzīte, 67219003, liva.rudzite@iem.gov.lv