Atjaunots: 21.07.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. marta noteikumos Nr. 214" izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

 

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.marta noteikumos Nr.214 „Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi”” (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Komersanti, kas veic komercdarbību ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētā problēmas būtība

2015.gada 11.jūnijā tika pieņemts likums “Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā”, kas paredz virkni izmaiņu pirotehnisko izstrādājumu apritē. Sakarā ar minēto ir nepieciešami precizējami arī Ministru kabineta 2011.gada 22.marta noteikumos Nr.214 „Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.214).

Ar 2015.gada 11.jūnija likumu “Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā” tika izslēgta Pirotehnisko izstrādājumu aprites 12.panta septītā un astotā daļa, kurā bija ietverts izņēmums komersantiem Ministru kabineta noteiktā kārtībā veikt 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību nespecializētos tirdzniecības objektos septiņas dienas pirms Jaungada dienas (1.janvāra). Līdz ar to no noteikumiem Nr.214 nepieciešams svītrot tiesību normas saistībā ar 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību.

Bez tam Iekšlietu ministrijā 2016.gada  8.februārī tika saņemts biedrības “Profesionālo Latvijas pirotehniķu un pirotehnikas tirgotāju asociācija” iesniegums, kurā, atsaucoties uz Iekšlietu ministrijas 2014.gada 12.septembra sanāksmē panākto vienošanos, lūgts sagatavot attiecīgus grozījumus noteikumos Nr.214.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Valsts policijas izstrādāto projektu paredzēts izskatīt Iekšlietu ministrijas Tiesību aktu projektu virzības komitejā un saskaņot ar Iekšlietu ministrijas Juridisko departamentu, Nozares politikas departamentu un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Atbilstoši saņemtajiem atzinumiem Valsts policija precizēs projektu pēc kā to plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts, projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par projektu rakstiski var iesniegt Valsts policijā līdz 2016. gada 1. augustam. Iesniedzot Valsts policijā viedokli, priekšlikumus vai iebildumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes KKP Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieks A.Sudārs, 67208188, andris.sudars@vp.gov.lv