Atjaunots: 28.06.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 502 izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

 

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.502 „Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva”” (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Komersanti, kas veic komercdarbību ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētā problēmas būtība

2015.gada 11.jūnijā tika pieņemts likums “Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā”, kas paredz virkni izmaiņu pirotehnisko izstrādājumu apritē. Sakarā ar minēto ir nepieciešami precizējami arī Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.502 „Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva” (turpmāk – noteikumi Nr.502).

Ar 2015.gada 11.jūnija likumu “Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā” tika izslēgta Pirotehnisko izstrādājumu aprites 12.panta septītā un astotā daļa, kurā bija ietverts izņēmums komersantiem Ministru kabineta noteiktā kārtībā veikt 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību nespecializētos tirdzniecības objektos septiņas dienas pirms Jaungada dienas (1.janvāra). Līdz ar to no noteikumiem Nr.502 nepieciešams svītrot tiesību normas saistībā ar speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību. Projekts paredz precizēt arī 7.1. un 7.4.apakšpunktu, 28., 30. un 31.punktu, lai samazinātu administratīvo slogu komersantiem.

Ņemot vērā, ka Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 12.panta otrajā daļā ir paredzēts, ka juridisko personu darbiniekiem, kas tieši saistīti ar F4 kategorijas uguņošanas ierīču un T2 kategorijas skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanu un izmantošanu, ir jābūt personām ar speciālām zināšanām, projekts paredz precizēt noteikumu Nr.502 52.2., 54.8. un 57.2.apakšpunktu, akcentējot to, ka arī par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu iegādi, glabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu atbildīgajai personai ir jābūt pirotehniķa sertifikātam. Projekts paredz izmaiņas noteikumu Nr.502 46. un 50.punktā, paredzot, ka komersantam ir pienākums, pārtraucot komercdarbību vai pēc speciālās atļaujas (licences) anulēšanas, nevis iznīcināt, bet nodot speciālo atļauju (licenci) Valsts policijas licencēšanas komisijai. Šāds regulējums ir paredzēts citos normatīvajos aktos, kas nosaka kārtību, kādā Valsts policija izsniedz speciālās atļaujas (licences), un vērsts uz to, lai uzlabotu kontroli un novērstu iespējas komersantam turpināt komercdarbību pēc licences anulēšanas.

Bez tam projektā paredzēts precizēt atsevišķas noteikumu Nr.502 normas atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 22.marta noteikumos Nr.214 „Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi” lietotajai terminoloģijai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Valsts policijas izstrādāto projektu paredzēts izskatīt Iekšlietu ministrijas Tiesību aktu projektu virzības komitejā un saskaņot ar IeM Juridisko departamentu un Nozares politikas departamentu. Atbilstoši saņemtajiem atzinumiem Valsts policija precizēs projektu un pēc tam to plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts, projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus par projektu rakstiski var iesniegt Valsts policijā līdz 2016.gada 11.jūlijam. Iesniedzot viedokli, priekšlikumus vai iebildumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes KKP Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieks A.Sudārs, 67208188, andris.sudars@vp.gov.lv