Atjaunots: 18.05.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 „Uzturēšanās atļauju noteikumi”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.                                          

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 „Uzturēšanās atļauju noteikumi”” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ārzemnieki, kas pieprasa uzturēšanās atļaujas kā uzņēmuma iekšienē pārcelti darbinieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Direktīvas 2014/66/ES par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu valstspiederīgajiem saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma ietvaros normas Latvijas nacionālajos normatīvajos aktos un noteikumus saskaņotu ar:

1)      2015.gada 8.oktobra likumu “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”;

2)      2015.gada 17.decembra likumu “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā”;

3)      2015.gada 17.decembra likumu “Patvēruma likums”;

4)      2016.gada 21.aprīļa likumu „Grozījumi Imigrācijas likumā”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt 2016.gada 26.maija Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016. gada 30. maijam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi ilze.briede@pmlp.gov.lv.

Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas nodaļas vadītāja I. Briede, 67219546, ilze.briede@pmlp.gov.lv