Atjaunots: 13.05.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 „Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 „Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība”” (turpmāk – projekts).  

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Darba devēji, kas uzaicina sezonas darbiniekus, kā arī ārzemnieki, kas vēlas ieceļot Latvijā saistībā ar sezonas darba veikšanu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts nepieciešams, lai Latvijas Republikas normatīvajos aktos pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Direktīvu 2014/36/ES par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem nodarbinātības kā sezonas darbiniekiem nolūkā

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmes 2016.gada 19.maija sēdē.

7.

Dokumenti

Projekts un projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 18.maijam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi ilze.briede@pmlp.gov.lv.

Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas nodaļas vadītāja I. Briede, 67219546, ilze.briede@pmlp.gov.lv