Atjaunots: 13.12.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Dabas lieguma „Ovīši” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Dabas lieguma „Ovīši” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Apmeklētāji, zemes īpašnieki, Ventspils novada pašvaldība, akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Ovīši” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, lai aktualizētu teritorijas aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas režīmu.

Noteikumu projekts izstrādāts balstoties uz 2015. gada 16.janvārī apstiprinātā dabas lieguma „Ovīši” dabas aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada 29. decembrī.

7.

Dokumenti

Anotācija
Noteikumu projekts
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2016. gada 22. decembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi kristine.purina@varam.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Kristīne Puriņa, VARAM Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļa, tālr. 67026587, kristine.purina@varam.gov.lv.