Atjaunots: 09.12.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Dabas lieguma “Zvārde” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Dabas lieguma „Zvārde” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Zemes īpašnieki, Brocēnu novada un Saldus novada pašvaldības, AS „Latvijas valsts meži”.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Zvārde” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, lai aktualizētu teritorijas aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas režīmu.

Noteikumu projekts izstrādāts balstoties uz 2016. gada 23. martā apstiprinātā dabas lieguma „Zvārde” dabas aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada 22.decembrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts, tā pielikumi (Nr.1, Nr.2, Nr.3 ) un anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2016.gada 16.decembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: dace.briska@varam.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Dace Briška, VARAM Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļa, tālr. 67026424, dace.briska@varam.gov.lv.