Atjaunots: 19.09.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (turpmāk – Likumprojekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts paredz, ka amatpersonām virsstundu darbu varēs apmaksāt, ja virsstundu darba kompensēšana ar atpūtas laiku apdraudētu attiecīgās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes spēju nodrošināt dienesta uzdevumu izpildi, proti, tikai tajos gadījumos (un tādā apmērā), kad nav iespējams piešķirt atpūtas laiku, un, ja piešķirot atpūtas laiku, tas apdraudēs iestādei noteikto uzdevumu izpildi. Lēmumu par virsstundu darba apmaksu varēs pieņemt iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona, un tā samaksa būs atbilstoši noteiktajai stundas algas likmei, kā arī gadījumos, ja attiecīgo virsstundu darbu veidos laiks, kas nebija paredzēts pārtraukumiem, arī piemaksa 100 procentu apmērā no noteiktās stundas algas likmes.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts virzīt kā Ministru kabineta lietu.

7.

Dokumenti

Likumprojekts, Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), Likumprojekta anotācijas 1.pielikums, Likumprojekta anotācijas 2.pielikums un Ministru kabineta sēdes protokollēmums.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 30.septembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi juristi@iem.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

V.Vītoliņš, 67219597, vilnis.vitolins@iem.gov.lv