Atjaunots: 21.04.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Statistikas likumā" izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījums Statistikas likumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kuras būs pārkāpušas Statistikas likumu vai citus normatīvos aktus, kas regulē prasības statistikas jomā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir preventīvi veicināt personu atbildību par normatīvo aktu statistikas jomā prasību ievērošanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š. g. maijā.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts;

2. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi),  sniegt viedokli līdz 2016. gada 5. maijam, nosūtot to uz šādām e-pasta adresēm: pasts@em.gov.lv un csb@csb.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Centrālās statistikas pārvaldes Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta direktora vietnieks Madars Deaks, tālr. 67366642, e-pasts: madars.deaks@csb.gov.lv.