Atjaunots: 24.03.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” (turpmāk – likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupa

Personas, kurām iekšlietu ministrs saskaņā ar Nacionālās drošības likumu ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu izceļot no Latvijas Republikas. Bērnu vecāki, kuriem noteikta atsevišķa aizgādība pār bērnu, kā arī gadījumā, ja viens no bērna vecākiem vēlas ierobežot otra vecāka tiesības saņemt bērna personu apliecinošu dokumentu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts paredz noteikt pienākumus Latvijas pilsonim, nepilsonim vai personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss gadījumā, ja iekšlietu ministrs saskaņā ar Nacionālās drošības likumu ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu Latvijas Republikas pilsonim, nepilsonim vai personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, izceļot no Latvijas Republikas, proti, pienākumu nodot tās rīcībā esošos, ceļošanai derīgos personu apliecinošos dokumentus izdevējiestādei, kā arī saņemt personas apliecību, kas izsniegta pēc lēmuma paziņošanas, nosakot, ka šī personas apliecība nav ceļošanas dokuments.

Likumprojektā paredzēts nodrošināt iepriekšminētās personas tiesības apliecināt savu identitāti un tiesisko statusu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kas izsniegts pēc iepriekšminētā lēmuma paziņošanas un nav derīgs izceļošanai no Latvijas Republikas, kā arī noteikt šo personu apliecinošu dokumentu nodošanas un izņemšanas kārtību.

Papildus likumprojektā paredzēts mainīt esošo neprecīzo panta nosaukumu „Personu apliecinošs dokuments personai, kas jaunāka par 15 gadiem” uz jaunu: „Personu apliecinošu dokumentu izsniegšana”.

Vienlaikus paredzēts noteikt, ka nav nepieciešama pilnvara dokumentu iesniegšanai vai personu apliecinoša dokumenta saņemšanai gadījumā, ja vienam no bērna vecākiem nodibināta atsevišķa aizgādība pār bērnu.

Likumā noteiktās tiesības vienam no bērna vecākiem iesniegt iesniegumu ar lūgumu neizsniegt bērna personu apliecinošu dokumentu otram bērna vecākam,- mēnesi no iesnieguma saņemšanas dienas, precizētas, nosakot, ka minētais iesniegums tiek iesniegts vienu reizi.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada 21.aprīlī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts, protokollēmuma projekts, likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016. gada 11. aprīlim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi dace.kupce@pmlp.gov.lv.

Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), tālruņa numurs un e-pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu apliecinošu dokumentu departamenta Pasu nodaļas vadītāja vietniece D. Kupče, 67219543, dace.kupce@pmlp.gov.lv