Atjaunots: 17.08.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „ Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (turpmāk – likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ceļu satiksmes dalībnieki, īpaši transportlīdzekļu vadītāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts sagatavots, lai papildinātu to administratīvo pārkāpumu loku, kurus var atzīt par agresīvu braukšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.4 panta trīspadsmitās daļas izpratnē. Likumprojekts, paredz papildināt LAPK 149.4 panta trīspadsmito daļu ar trešo, ceturto un piekto punktu, nosakot administratīvo atbildību par:

-          apzinātas sānslīdes radīšanu uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumi, laukumi, pagalmi u.tml.), izņemot gadījumus, kad Ceļu satiksmes likuma noteiktajā kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no Ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī ar normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, izklaides un paraugdemonstrējumu pasākumu laikā;

-                 apzinātu braukšanu ar mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu uz viena riteņa uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumi, laukumi, pagalmi u.tml.), izņemot gadījumus, kad Ceļu satiksmes likuma noteiktajā kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no Ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī ar normatīvajos aktos noteiktos gadījumos izklaides un paraugdemonstrējumu pasākumu laikā;

-                 apzinātu strauju bremzēšanu, kas rada ceļu satiksmei bīstamu situāciju, ja saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem, tā nav nepieciešama ceļu satiksmes drošībai.

Likumprojekts, paredz papildināt LAPK ar jaunu 64.2 pantu, nosakot administratīvo atbildību par transportlīdzekļu izmantošanas noteikumu pārkāpšanu uz ūdens tilpnēm ziemas periodā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumos sporta, izklaides un paraugdemonstrējumu pasākumu laikā

Likumprojekts, paredz papildināt LAPK 149.25 pantu ar jaunu vienpadsmito daļu, nosakot administratīvo atbildību par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram numura zīme ir izmainīta, aizsegta, pārklāta ar aizsarg­materiāliem, mehāniski bojāta, locīta vai apslēpta citā veidā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts saskaņot ar Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamentu un Juridisko departamentu. Atbilstoši saņemtajiem atzinumiem tiks precizēts likumprojekts, pēc kā to plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts, likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016. gada 31. augustam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi arta.tupina@vp.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Juridiskā biroja Normatīvo aktu analīzes un izstrādes nodaļas juriste A.Tupiņa, 67075354, arta.tupina@vp.gov.lv