Atjaunots: 18.05.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Imigrācijas likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Grozījumi Imigrācijas likumā” (turpmāk – likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ārzemnieki, kas pieprasa uzturēšanās atļaujas kā sezonas darbinieki vai uzņēmuma ietvaros pārcelti darbinieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Direktīvā 2014/36/ES par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem nodarbinātības kā sezonas darbiniekiem nolūkā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Direktīvā 2014/66/ES par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu valstspiederīgajiem saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma ietvaros noteiktajam paredzētu nosacījumus uzturēšanās ierobežojumiem sezonas darbiniekiem un nosacījumus termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai uzņēmuma ietvaros pārceltiem darbiniekiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt 2016. gada 26. maija Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts un likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016. gada 30. maijam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi ilze.briede@pmlp.gov.lv.

Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas nodaļas vadītāja I. Briede, 67219546, ilze.briede@pmlp.gov.lv