Atjaunots: 01.12.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” (turpmāk – likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekts var skart gandrīz visas personas, par kurām iekļautas ziņas Iedzīvotāju reģistrā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra sēdes protokola Nr.1 28.§ 9.1.apakšpunktā noteiktajam.

Likumprojektā paredzēts:

- ka personām, kuras sasniegušas 105 gadu vecumu un par kurām Iedzīvotāju reģistrā nav iekļautas ziņas par miršanu, norāda statusu “pasīvs”, ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcībā nav ziņu, ka personai atstājams statuss “aktīvs”;

- noteikt, ka ziņas par ārzemnieka tautību “latvietis” vai “lībietis (līvs)” iekļauj Iedzīvotāju reģistrā, ja tam ir dokumentārs apliecinājums;

- iekļaut ziņas par personas oficiālās elektroniskās adreses kontu;

- noteikt nosacījumus, ko ievēro, iekļaujot Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas tautību;

- ka personām, vecumā no 15 līdz 18 gadiem, būs tiesības sniegt ziņas par sevi ziņu iekļaušanai vai aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2016.gada 22.decembra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts, likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 14.decembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi juristi@pmlp.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas vadošā juriste Kristīne Stone, 67219425, kristine.stone@pmlp.gov.lv