Atjaunots: 04.08.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likuma” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā” (turpmāk – Likumprojekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kuras Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā, atzītas par aizdomās turētajām.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts sagatavots, lai izpildītu Latvijas Republikas Satversmes tiesas (turpmāk– Satversmes tiesas) 2016. gada 12. maija spriedumu lietā Nr.2015-14-0103 (turpmāk – spriedums lietā Nr. 2015-14-0103), ar kuru atzina DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likuma 18. panta pirmo daļu tiktāl, ciktāl tā attiecas uz aizdomās turētām personām, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un spēkā neesošu no 2017. gada 1.janvāra.

Ievērojot Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr.2015-14-0103 rezolutīvajā daļā minēto, Likumprojekts paredz veikt grozījumus DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likuma 18. panta pirmajā daļā, nosakot, ka DNS profils un ziņas par aizdomās turētajām personām no DNS nacionālās datu bāzes dzēšams nekavējoties pēc lēmuma pieņemšanas, pamatojoties uz kuru kriminālprocess kopumā vai pret aizdomās turēto personu, tiek izbeigts uz reabilitējošu apstākļu pamata, vai arī nekavējoties pēc lēmuma pieņemšanas par aizdomās turētajai personai noteiktā kriminālprocesuālā statusa atcelšanu.

Likumprojekts paredz papildināt likumu ar 19. pantu, nosakot, ka, tiklīdz saskaņā šā likuma 18. panta nosacījumiem no DNS nacionālās datu bāzes tiek dzēsts personas DNS profils un ziņas, DNS nacionālās datu bāzes sistēmas pārzinis iznīcina arī tā rīcībā nodoto attiecīgās personas bioloģiskā materiāla paraugu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts saskaņot ar Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamentu, Drošības policiju, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Valsts policiju, Valsts robežsardzi un Iekšējās drošības biroju. Atbilstoši saņemtajiem atzinumiem tiks precizēts likumprojekts, pēc kā to plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē. Plānots, ka Likumprojekts stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts, protokollēmuma projekts, Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016, gada 15. augustam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi liva.rudzite@iem.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

L.Rudzīte, 67219003, liva.rudzite@iem.gov.lv