Atjaunots: 01.12.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Fizisko personu reģistra likums” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Fizisko personu reģistra likums” (turpmāk – likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekts skar visas personas, par kurām iekļautas ziņas Iedzīvotāju reģistrā un ārzemniekus, kuriem ir tiesiskas saiknes ar Latviju, uz kuras pamata ir radušās savstarpējas tiesības un pienākumi nekustamā īpašuma, komercdarbības, veselības, nodokļu, pabalstu, patvēruma jomā, un ārzemniekus, kuri vēlēsies saņemt Latvijas personas apliecību (elektroniskās identifikācijas karti), lai veicinātu Latvijas ekonomikas, zinātnes, izglītības vai kultūras attīstību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojuma Nr.439 “Par konceptuālo ziņojumu par fizisko personu reģistru” 3.punktā noteiktajam.

Likumprojekts paredz noteikt, kā Latvijas teritorijā darbojas vienota fizisko personu uzskaites sistēma – Fizisko personu reģistrs, kā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei tiek sniegtas Fizisko personu reģistrā iekļaujamās ziņas, kā tiek lietota Fizisko personu reģistrā esošā informācija, kā arī personas administratīvo atbildību par Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu nesniegšanu un kompetenci sodu piemērošanā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2016.gada 22.decembra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts, likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 14.decembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi juristi@pmlp.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas vadošā juriste Kristīne Stone, 67219425, kristine.stone@pmlp.gov.lv