Atjaunots: 05.08.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Konceptuālais ziņojums

2.

Dokumenta nosaukums

„Par priekšlikumiem par valsts politikas sabiedrības integrācijas jomā finansējuma pārvaldības modeļa maiņu, virzoties uz vienotu un koordinētu valsts politikas īstenošanu sabiedrības integrācijas jomā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības pārstāvji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Konceptuālā ziņojuma mērķis ir uzsākt darbu pie Sabiedrības integrācijas pārvaldības modeļa izveides, lai rastu caurspīdīgu un pārskatāmu institucionālo mehānismu jomas pārvaldīšanai un attīstībai, nodrošinot piešķirtā valsts budžeta un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu finansējuma līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

 

Līdz šim, lai nodrošinātu valsts atbalstu sabiedrības integrācijai, tiek īstenotas aktivitātes, kas noteiktas ar sabiedrības integrāciju saistītajos normatīvajos aktos, tomēr tie nedod skaidru priekšstatu par to, kāpēc un kura tieši institūcija īsteno attiecīgo aktivitāti, jo tas galvenokārt ir atspoguļots tikai politikas plānošanas dokumentos.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Saskaņā ar Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 75.1.pasākumā noteikto uzdevumu 2016.gada 31.maija sēdē tika uzdots Kultūras ministrijai sagatavot un atbilstoši vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafikam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par valsts politikas sabiedrības integrācijas jomā finansējuma pārvaldības modeļa maiņu, virzoties uz vienotu un koordinētu valsts politikas īstenošanu sabiedrības integrācijas jomā, piemēram, minēto politikas jomu un attiecīgo finansējumu nododot vienas ministrijas atbildībā. Šajā apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildei nepieciešamos likumprojektus iekļaut valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.

 

Valdības rīcības plānā noteiktais izpildes termiņš ir 2016.gada 31.decembris.

7.

Dokumenti

Konceptuālais ziņojums „Par priekšlikumiem par valsts politikas sabiedrības integrācijas jomā finansējuma pārvaldības modeļa maiņu, virzoties uz vienotu un koordinētu valsts politikas īstenošanu sabiedrības integrācijas jomā”; 

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par konceptuālo ziņojumu „Par priekšlikumiem par valsts politikas sabiedrības integrācijas jomā finansējuma pārvaldības modeļa maiņu, virzoties uz vienotu un koordinētu valsts politikas īstenošanu sabiedrības integrācijas jomā””.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties konceptuālā ziņojuma izstrādē, piedaloties sabiedriskajā apspriedē par konceptuālo ziņojumu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.2.punktam. Kultūras ministrija aicina sabiedrības pārstāvjus uz konceptuālā ziņojuma sabiedrisko apspriedi, kas notiks 2016.gada 19.augustā Rīgā, Kultūras ministrijas Semināru zālē, Z.A.Meierovica14, plkst. 14:00 – 17:00.

Papildus sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties konceptuālā ziņojuma izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par konceptuālo ziņojumu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam. Sabiedrības pārstāvji viedokli par konceptuālo ziņojumu var sniegt līdz 2016.gada 18.augustam, adresējot Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļai K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 vai iesūtot elektroniski uz Jolanta.Ramina@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Dalību konceptuālā ziņojuma sabiedriskajā apspriedē lūdzam elektroniski pieteikt līdz 2016. gada 18. augustam, sūtot e-pastu uz Jolanta.Ramina@km.gov.lv ar sanāksmes dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto organizāciju (ja tāda ir), tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Solvita Vēvere (tālr. 67330310, e-pasts: Solvita.Vevere@km.gov.lv).