Atjaunots: 30.09.2015

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1. Dokumenta veids

Metodiskais materiāls – rokasgrāmata

2. Dokumenta nosaukums Valsts pārvaldes nodarbinātā ētikas kodekss
3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskā pārvaldes politika
4. Dokumenta mērķgrupas Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātie 
5.  Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Valsts pārvaldes iekšējās kultūras stiprināšana, ētikas kodeksa mērķis ir veicināt nodarbināto godprātīgu rīcību sabiedrības interesēs saskaņā ar tiesību normām, valsts pārvaldes pamatvērtībām un principiem, kā arī profesionālās ētikas standartiem. Kodekss norāda, kādi apsvērumi jāņem vērā, izvērtējot rīcības atbilstību šiem standartiem.

6.  Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Pēc sabiedriskās līdzdalības procesa noslēgšanās projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.
7. Dokumenti  Rokasgrāmata
8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Norāda sabiedrības līdzdalības veidus, kurus plānots izmantot dokumenta izstrādē, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam – publiskā apspriešana
9. Pieteikšanās līdzdalībai Līdz 2015.gada 25.oktobrim rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par metodisko materiālu - rokasgrāmatu, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi vk@mk.gov.lv
10.

Cita informācija

Nav
11.  Atbildīgā amatpersona Aiga Babre, 67082906, Aiga.Babre@mk.gov.lv