Atjaunots: 23.10.2015

Patvēruma meklētāju uzņemšana Latvijā

Cik patvēruma meklētāju Latvija uzņems Eiropas programmas migrācijas jomā ietvaros?
Šobrīd ir vienošanās, ka Latvija divu gadu laikā uzņems 531 patvēruma meklētāju:

  • 2015.gada 20.jūlija ārkārtas ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmes vienošanās paredz, ka Latvija turpmāko divu gadu laikā uzņems 250 personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (50 personas no trešajām valstīm un 200 personas no Itālijas un Grieķijas).
  • 2015.gada 22.septembra ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes vienošanās paredz, ka Latvija turpmāko divu gadu laikā no Itālijas un Grieķijas uzņems papildu 281 personu, kurai nepieciešama straptautiskā aizsardzība.

Vai patvēruma meklētāju skaits, kas Latvijai jāuzņem Eiropas programmas migrācijas jomā, varētu mainīties?
Jā, patvēruma meklētāju skaits varētu palielināties, jo 22.septembrī ES Tieslietu un iekšlietu ministru padome vienojās par papildu 120 000 personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu uz citām ES dalībvalstīm divu gadu laikā.Tā kā Ungārija no dalības šajā mehānismā atteicās, 54 000 personas, kuras bija plānots pārvietot no Ungārijas, pārvietos no Itālijas un Grieķijas tādā pašā proporcijā viena gada laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā. Tā kā šobrīd vienošanās ir tikai par 66 000 personu pārvietotošanu no Itālijas un Grieķijas (15 600 no Itālijas un 50 400 no Grieķijas), Latvijai plānoto 526 personu vietā jāuzņem tikai 281 patvēruma meklētājs. Atlikušais patvēruma meklētāju skaits tiks sadalīts pēc sekojošiem principiem:

  • Ja šajā laikā migrācijas plūsma Itālijā un Grieķijā mainīsies vai arī, ja kāda cita ES dalībvalsts saskarsies ar ārkārtas situāciju un strauju migrācijas plūsmu rezultātā tajā ieplūdīs nesamērīgi liels skaits personu no trešajām valstīm, Eiropas Komisija varēs sniegt priekšlikumu, lai pilnveidotu šo mehānismu, tostarp, nepieciešamības gadījumā paredzot tā attiecināšanu uz citu dalībvalsti.
  • Ja situācija Itālijā un Grieķijā nemainīsies, tad Eiropas Komisija pēc gada iesniegs priekšlikumu par to, kā no Itālijas un Grieķijas pārvietot atlikušās 54 000 personas. Lēmumu par 54 000 patvēruma meklētāju pārdali pieņems ES Tieslietu un iekšlietu padome.
  • Savukārt, gadījumā, ja EK izteiktu jaunu aicinājumu uzņemt patvēruma meklētājus (papildu 160 000 no Itālijas un Grieķijas un 20 000 no trešajam valstīm), visas sarunas un vienošanās būtu jāsāk no jauna, jo obligāta kvotu sistēma nav ieviesta.

Kas ir trešās valstis, no kurām pārvietos patvēruma meklētājus?
Trešajās valstīs ir izvietotas bēgļu nometnes un tajās atrodas personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Bēgļu nometnēs Jordānijā, Tunisijā, Turcijā u.c. valstīs atrodas personas no Sīrijas, Eritrejas, Afganistānas, Irākas u.c. valstīm, kuru iedzīvotāji bēg no vajāšanas, bruņotiem konfliktiem, vardarbības un citiem smagiem kaitējumiem. Šīm personām aktīvi palīdzību sniedz ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR), arī Latvija ir iesaistījusies palīdzības sniegšanā.

Kāpēc jāpārvieto patvēruma meklētāji?
Vairākas ES dalībvalstis šobrīd saskaras ar ārkārtas un nesamērīgu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pieplūdumu, tādēļ tiek lemts par šo personu pārvietošanu uz pārējām dalībvalstīm, lai mazinātu situācijas radīto slogu.

Kā izvēlēsies patvēruma meklētājus, kuri nonāks Latvijā?
Patvēruma meklētāju atlase notiks pēc starptautiskiem  kritērijiem, kā arī, ņemot vērā  Latvijas valdības formulēto profilu (piemēram, Latvijas prioritāte būtu ģimeņu ar bērniem uzņemšana). Plānots, ka Latvijas atbildīgās amatpersonas pirms lēmuma pieņemšanas un uzņemšanas Latvijā dosies uz trešo valstu bēgļu nometnēm un kontaktpunktiem attiecīgajās dalībvalstīs, kur iepazīsies ar patvēruma meklētāju dokumentiem, kā arī intervēs un izzinās konkrēto personu nolūkus, intereses, vēlmes un pagātnes darbības.

No kurām valstīm ieradīsies patvēruma meklētāji?
Tas, no kurām valstīm nāks patvēruma meklētāji, uz kuriem attieksies pārdale, būs atkarīgs no ES kopējā starptautiskā aizsardzības statusa atzīšanas reitinga. Šobrīd saskaņā ar statistikas rādītājiem visaugstākais atzīšanas reitings ir sīriešiem, eritrejiešiem un irākiešiem.  

ES Padomes lēmums, kas paredz praktisko procedūru, kādā personas tiek pārvietotas no Itālijas un Grieķijas uz citām dalībvalstīm, paredz, ka šis saraksts tiek pārskatīts reizi ceturksnī. Patvēruma meklētāju uzņemšanā no trešajām valstīm Latvijai līdz šim bijusi pieredze ar patvēruma meklētājiem no Irākas, Afganistānas, Vjetnamas, Sīrijas u.c. valstīm.

Kad Latvijā varētu ierasties pirmie patvēruma meklētāji?
Pirmās personas, kurām būs nepieciešama starptautiskā aizsardzība, Latvijā varētu ierasties ziemā. Latvija pirmajā mēnesī plāno uzņemt 20 personas, pēc tam katru mēnesi 30 personas.

Kā noteica katrai valstij uzņemamo patvēruma meklētāju skaitu?
Eiropas Komisijas šobrīd piedāvātais  uzņemamo patvēruma meklētāju skaita sadalījums balstījās uz šādu formulu: iedzīvotāju skaits 40%, IKP 40%, iepriekšējais patvēruma pieprasījumu vidējais skaits 10%, bezdarba līmenis 10% (turklāt pēdējo divu kritēriju īpatsvars nevarēja pārsniegt 30% no IKP un kopējā iedzīvotāju skaita).

Kas sagatavos programmu patvēruma meklētāju integrācijai Latvijā?
Šobrīd ar Ministru prezidentes rīkojumu izveidotā augsta līmeņa starpinstitucionālā darba grupa ir izstrādājusi Latvijai piemērotu modeli patvēruma meklētāju uzņemšanai un bēgļu un alternatīvā statusa ieguvušo personu  integrācijai, norādot konkrētus uzdevumus un par to izpildi atbildīgās insitūcijas. Ministru Kabinets 29.septembrī konceptuāli atbalstīja Indikatīvo rīcības plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā. Darba grupa 27.oktobrī  iepazīstinās Ministru kabinetu ar precizēto rīcības plānu, kurā būs definētas atbildības jomas un precizēti finanšu jautājumi.
Darba grupā strādā Iekšlietu, Kultūras, Labklājības, Ārlietu, Izglītības un zinātnes, Ekonomikas, Tieslietu, Finanšu, Zemkopības, Veselības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju valsts sekretāri, kā arī pieaicinātie eksperti no citām institūcijām un NVO.

Vai patvēruma meklētāju pārdalē tiek ieviesta obligātā kvotu sistēma?
Kvotu sistēma  šobrīd netiek ieviesta. Turpmāko palīdzības pasākumu nepieciešamība tiks vērtēta atkarībā no turpmākās migrācijas plūsmu intensitātes ES teritorijā. Atkarībā no tās  Eiropas Komisija var nākt klājā ar jauniem priekšlikumiem par patvēruma meklētāju pārdali starp dalībvalstīm.

Gadījumā, ja EK izteiktu jaunu aicinājumu uzņemt patvēruma meklētājus (papildu 180 000), visas sarunas un vienošanās būtu jāsāk no jauna.