Atjaunots: 23.10.2015

No ierašanās līdz statusa piešķiršanas brīdim

Kur patvēruma meklētājs dzīvo, kamēr tiek izskatīts pieteikums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu?
Šajā laikā persona dzīvo patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā ”Mucenieki” vai citviet, ja tai ir pieejama dzīvesvieta.

Valsts robežsardze aizturētos robežpārkāpējus izmitina Valsts robežsardzes aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā “Daugavpils”. Ja persona pieprasa patvērumu, tad pēc sākotnējām intervijām to pārvieto uz patvēruma meklētāju izmitināšanas centru “Mucenieki”.

Cik ilgā laikā pieņem lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu?
Lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieņem vidēji 3 mēnešu laikā, bet pamatotu iemeslu gadījumā termiņu var pagarināt līdz 12 mēnešiem.

Kādu lēmumu var pieņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde?
Izvērtējot patvēruma meklētāja iesniegumu, situāciju un apstākļus, PMLP var rīkoties trīs veidospiešķirt personai bēgļa statusu, piešķirt alternatīvo statusu vai atteikt piešķirt starptautisko aizsardzību, ja prasība nav bijusi pamatota. Persona ir tiesīga pārsūdzēt jebkuru PLMP lēmumu Administratīvajā rajona tiesā, tās lēmums ir galīgs.  Persona var pārsūdzēt arī pozitīvu PLMP lēmumu gadījumos, kad uzskata, ka piešķirtais statuss neatbilst apdraudējumam. Proti, ja personai piešķirts alternatīvais statuss, persona var pārsūdzēt PMLP lēmumu un prasīt bēgļa statusu.

Kas notiek, ja patvēruma meklētājam netiek piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss?
Ja personai nepienākas ne bēgļa, ne alternatīvais statuss un tai nav cita likumīga pamata uzturēties Latvijā, tā tiek izraidīta no Latvijas Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.

Cik personu var uzņemt patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki”?
Latvijā ir viens patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs “Mucenieki”, kura kapacitāte, nodrošinot adekvātus sadzīves apstākļus, ir 100 personas, bet ārkārtas situācijā tajā var izmitināt līdz 200 personām.

Vai “Mucenieku” kapacitāte ir pietiekama?
Šobrīd tiek plānota patvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija/remonts), kā arī  papildu uzņemšanas telpu ierīkošana ( nepieciešamas telpas izmitināšanai, integrācijas pasākumu uzsākšanai u.c.)

Cik ilgi persona var dzīvot “Muceniekos”?
Pēc bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanas personai jāatstāj patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs ”Mucenieki”.

Kur persona dzīvos pēc „Mucenieku” atstāšanas?
Dzīvesvietas atrašanai atbalstu sniegs Nodarbinātības valsts aģentūras  (NVA) konsultants, apzinot pieejamo īres tirgu, kā arī sadarbojoties ar pašvaldībām. Būtiski, lai personas dzīvesvieta būtu pēc iespējas tuvāk ekonomiskai aktivitātei un pieejamām darba vietām, jo pretējā gadījumā starptautiski pētījumi parāda, ka integrācija ir neveiksmīga. NVA konsultants sadarbībā ar pašvaldību sniegs arī nepieciešamo informāciju par skolas, bērnudārza pieejamību u.c. jautājumiem.

Vai patvēruma meklētājs saņems pabalstu?
Patvēruma meklētāji, kuri patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” gaida lēmuma pieņemšanu par statusa piešķiršanu vai nepiešķiršanu, saņem dienas naudu 2,15 eiro apmērā, par kuru viņiem ir jāiegādājas pārtika un higiēnas preces.

Kāda šobrīd ir patvēruma meklētāju ikdiena “Muceniekos”?
Šobrīd personām, kurām vēl nav piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, nav atļauts strādāt. Izņēmums ir gadījumos, kad Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nav pieņēmusi lēmumu 9 mēnešu laikā no patvēruma pieteikuma iesniegšanas.

Maltītes cilvēki gatavo paši centra koplietošanas virtuvēs - par to tīrību un kārtību arī ir atbildīgi paši.

”Muceniekos” pieejama arī datortelpa, bibliotēka, sporta zāle, bērnu rotaļu istaba. Tāpat tur dzīvojošie var brīvi pārvietoties, piemēram, dodoties pastaigās vai izbraucienos. Patvēruma meklētājiem pieejama arī humanitārā palīdzība un ziedojumi.

Vai patvēruma meklētājam līdz bēgļa vai alternatīvā statusa saņemšanai būs iespēja strādāt?
Lai nodrošinātu iespēju patvēruma meklētājiem, kuri dzīvo Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, lietderīgi izmantot laiku un jau savlaicīgi uzsākt integrācijas procesu gadījumam, ja tiks piešķirts bēgļa vai alternatīvās personas statuss, plānots sniegt nepieciešamo informāciju par sociālo dzīvi Latvijā, tajā skaitā par spēkā esošajiem likumiem, kultūru, cilvēkiem, dabu u.c., kā arī piedāvāt valodas mācības lietošanai sadzīves situācijās, lai pēc statusa iegūšanas papildinātu NVA kursos. Tāpat plānots piedāvāt brīvprātīgā darba iespējas patvēruma meklētāju izmitināšanas centros, veicot tādas aktivitātes, kas uzlabotu dzīves un apkārtējās vides kvalitāti izmitināšnas centra iemītniekiem.

Kā plānots sniegt veselības aprūpes pakalpojumus patvēruma meklētājam?
Veselības ministrija ir iesniegusi priekšlikumus, kas paredz, ka ārstniecības iestāde veiks  patvēruma meklētāju veselības pārbaudi (tostarp tuberkulozes, HIV/AIDS, B hepatīta pārbaudes, psihiatra apskati) un, ja nepieciešams, karantīnas zonas izveidi un nodrošināšanu “Muceniekos”.

No uzņemšanas brīža nodrošinās arī neatliekamo medicīnisko palīdzību un primārās veselības aprūpi, dzemdniecībi, kā arī nepieciešamības gadījumā vakcināciju.

Kā tiks nodrošināta izglītība nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem?
Izglītības un zinātnes ministrija nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem nodrošinās izglītības apguvi latviešu valodas plūsmas skolās, kā arī pirmskolas izglītības iestādēs. Kārtību, kādā nodrošina izglītību nepilngadīgam patvēruma meklētājam nosaka Ministru kabineta noteikumi (2010.gada 23.februāra noteikumi Nr.174 “Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības iespējas”).

Kad patvēruma meklētājs uzsāks apgūt latviešu valodu?
Pilngadību sasniegušiem patvēruma meklētājiem jau no ierašanās brīža izmitināšanas centrā plānots piedāvāt latviešu valodas intensīvos kursos sadzīves situācijām.