Atjaunots: 18.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.47 „Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu””

1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts
2.  Dokumenta nosaukums Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.47 „Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu”
3.  Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4. 

Dokumenta mērķauditorija

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieki vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas lietotāji un vietējās pašvaldības
5.  Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Regulējuma mērķis ir labākas pārvaldes ieviešana – pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, ieviešot elektronisko pārvaldi pašvaldību un Valsts zemes dienesta sadarbībā attiecībā uz datu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekrītošo zemes platību nodošanu reģistrēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, neiesaistot privātpersonas šīs informācijas nodošanā.

Šobrīd Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.47 „Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu” 4.punkts nosaka, ka pašvaldība informāciju par tās administratīvo teritoriju Valsts zemes dienestam sniedz elektroniskā veidā vai papīra dokumenta veidā.

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz noteikt pienākumu visām pašvaldībām sniegt datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai tiešsaistes datu pārraides režīmā nekustamā īpašuma lietošanas mērķu aktualizācijai zemes vienībām un zemes vienības daļām, plānotām zemes vienībām un plānotām zemes vienības daļām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir piešķirts kadastra apzīmējums. Tas nozīmē, ka pašvaldība datus ievadīs Pašvaldību vienotajā informācijas sistēmā un tiešsaistes datu pārraides režīmā dati tiks nodoti uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu

6.  Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2016.gada 10.marta Valsts sekretāru sanāksmē
7. 

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Līdz 2016.gada 3.martam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv
9. Pieteikšanās līdzdalībai Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)
10.  Cita informācija Nav
11. Atbildīgā amatpersona Valsts zemes dienesta Pakalpojumu un informācijas departamenta Datu analīzes un apmaiņas daļas vecākā metodikas eksperte Gita Rudzīte, tālrunis 67038691, elektroniskā pasta adrese – gita.rudzite@vzd.gov.lv