Atjaunots: 16.02.2016

Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par Tautību klasifikāciju” projekts

1.    Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumi 
2. Dokumenta nosaukums “Noteikumi par Tautību klasifikāciju” 
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Publiskās pārvaldes politika
4. Dokumenta mērķgrupas Sabiedrības mērķgrupa ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Centrālā statistikas pārvalde
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz nodrošināt Tautību klasifikācijas atbilstību visu Latvijā reģistrēto iedzīvotāju tautību nosaukumiem. Noteikumu projektā  paredzēta  regulāra (ne biežāk kā reizi gadā)  Tautību klasifikācijas aktualizēšana, ja ir saņemti jauni priekšlikumi, kuru saturs atbilst klasifikācijas mērķim.

Statistikas likuma pārejas noteikumu 2.punkts paredz, ka līdz 2017.gada 31.maijam spēkā ir 2008.gada 8.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.246 “Noteikumi par Tautību klasifikatoru” (turpmāk-Noteikumi par Tautību klasifikatoru). Noteikumu projekts izstrādāts, lai saskaņā ar Statistikas likuma normām tiktu apstiprināta Tautību klasifikācija, kas ir statistiskā klasifikācija un  arī turpmāk ir nepieciešama oficiālās statistikas nodrošināšanā. Līdz ar noteikumu projekta spēkā stāšanos spēku zaudēs Noteikumi par Tautību klasifikatoru.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š. g. martā.

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts;

2. Ministru kabineta noteikumu pielikums;

3. Ministru kabineta noteikumu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 
9. Pieteikšanās līdzdalībai Sabiedrības pārstāvjus lūgums, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi),  sniegt viedokli līdz 2016.gada 29.februārim, nosūtot to uz šādām e-pasta adresēm: pasts@em.gov.lv un csb@csb.gov.lv.
10. Cita informācija  Nav
11. Atbildīgā amatpersona Centrālās statistikas pārvaldes Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta direktore Ieva Začeste, tālr. 67366897, e-pasts: ieva.zaceste@csb.gov.lv