13.08.2014
Valsts kanceleja

Vienojas par bāzes finansējuma piešķiršanu zinātniekiem

Trešdien, 13.augustā, Ministru prezidente Laimdota Straujuma, tiekoties ar augstskolu un tautsaimniecības pārstāvjiem, zinātniekiem un atbildīgo institūciju amatpersonām, vienojās par bāzes finansējuma piešķiršanu zinātniekiem, izvirzot jaunus kvalitātes izvērtējuma kritērijus.

Minētie kritēriji paredz piešķirt relatīvi lielāku ar rezultātiem saistīto bāzes finansējuma daļu tādai zinātniskajai institūcijai, kura ieguvusi lielāko punktu skaitu zinātniskās darbības intensitātes un kvalitātes, kā arī cilvēkresursu atjaunotnes rādītājos, pārējām piešķirot proporcionāli mazāku ar rezultātiem saistīto bāzes finansējuma daļu. Tas precīzāk noteiks zinātnes finansējuma sasaisti ar rezultātiem un motivēs institūcijas uzlabot pētniecības aktivitāti un kvalitāti.

Papildus Latvijas Pētniecības un inovāciju padomes sēdes laikā tika pārrunāti aktuālie jautājumi par valsts budžeta zinātnes finansējumu, turpinātas diskusijas par Latvijas zinātnes strukturālās reformas īstenošanu un valsts pētījumu programmām.

Tikšanās laikā Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji informēja par līdz šim paveikto un turpmākajiem plāniem Latvijas zinātnes strukturālās reformas īstenošanā, t.sk., zinātnisko institūciju iniciētajām reformām, normatīvā regulējuma un pārvaldības uzlabošanu zinātnes nozarē, kā arī atbalsta pasākumiem zinātnisko institūciju iniciētajām reformām. Šie pasākumi ir vērsti uz zinātnisko institūciju funkcionālu konsolidāciju, zinātnes izcilības attīstību, konkurētspējīgo zinātnisko institūciju rīcībspējas uzlabošanu un mērķtiecīgu nozares ieguldījumu plānošanu atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas nostādnēm un Eiropas Savienības Padomes ieteikumiem Latvijai.

Strukturālo reformu mērķis ir starptautiski konkurētspējīga zinātne un zinātnē balstīta moderna augstākā izglītība. Šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešama vienlaicīga zinātnes strukturālo reformu pasākumu īstenošana un nozares finansējuma palielināšana.

Latvijas Pētniecības un inovāciju stratēģiskā padome ir koleģiāla un koordinējoša institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošinātu saskaņotu starpinstitūciju sadarbību un īstenotu sekmīgu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovācijas politiku, kā arī viedās specializācijas stratēģijas ieviešanu un uzraudzību.

Sabīne Spurķe
Komunikācijas departamenta vecākā referente 
Tālr.: 67082987, 26606554
E-pasts: sabine.spurke@mk.gov.lv

Dalīties