05.08.2016
Valsts kanceleja

Valsts kanceleja aicina iesaistīties valsts pārvaldes politikas pārskatīšanā

Valsts kanceleja ir uzsākusi darbu pie valsts pārvaldes un cilvēkresursu politikas reformu plāna izstrādes un sagatavojusi esošās politikas vidusposma izvērtējumu “Valsts pārvaldes politika: pašreizējā situācija un nākotnes izaicinājumi”. Tajā iekļauti jautājumi diskusijai, kas palīdzēs veidot reformu.

No vienas puses, valsts pārvaldi ietekmē sabiedrības pieaugošās prasības pēc augsta standarta un pakalpojumiem, kas būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām - iedzīvotāji vēlas saņemt kvalitatīvus publiskos pakalpojumus ērtāk un ātrāk, kā arī sabiedrības demogrāfisko tendenču dēļ sagaidāms arvien lielāks pieprasījums pēc labklājības, sociālajiem un veselības pakalpojumiem.

No otras puses valsts pārvaldei jākļūst kompaktākai atbilstoši demogrāfiskām izmaiņām un jāpielāgojas ierobežotajiem pieejamiem resursiem pakalpojumu sniegšanā. Latvijā pēdējos 10 gados bijis straujš darbaspēka sarukums emigrācijas un negatīvas iedzīvotāju ataudzes dēļ, kā arī sagaidāma strauja sabiedrības novecošanās nākotnē, kas ietekmē tautsaimniecības izaugsmi un budžeta ienākumus. Tāpat lai arī vērojama pozitīva dinamika tautsaimniecības izaugsmei, aizvien vairāk līdzekļu no valsts budžeta jāvelta aizņēmumu atmaksāšanai.

Valsts pārvaldes politika līdz šim visplašāk plānota Valsts pārvaldes attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam, kas apstiprinātas 2014. gada 30. decembrī. Valsts pārvaldes cilvēkresursu politika ir noteikta gan pamatnostādnēs, gan veidota saskaņā ar Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepciju, kas apstiprināta 2013. gada 6. februārī.

Tā kā pamatnostādnēs iepriekš noteiktie publiskās pārvaldes efektivitātes un likumdošanas kvalitātes rādītāji sasniegti ātrāk, nekā plānots, kā arī rīcības virzieni valsts pārvaldes cilvēkresursu politikā lielā mērā ir izpildīti, nepieciešams izvirzīt jaunus mērķus valsts pārvaldes un cilvēkresursu politikas turpmākai attīstībai.

Vidusposma novērtējums un tajā ietvertie jautājumi ir pirmais solis valsts pārvaldes un cilvēkresursu politikas pārskatīšanā. Valsts kanceleja aicina izteikt komentārus par dokumentā ietvertajiem jautājumiem, priekšlikumiem un secinājumiem un sūtīt tos uz e-pasta adresi vpad@mk.gov.lv līdz piektdienai, 2016. gada 19. augustam. Komentāri tiks analizēti un ņemti vērā, izstrādājot turpmāk īstenojamos pasākumus labākas valsts pārvaldības veidošanā.

 

Informāciju sagatavoja: 
Linda Jākobsone
Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālrunis: 67082905; 29123348