12.08.2014
Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība apstiprina pamatizglītības standartu

Valdība šodien, 12.augustā, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotos noteikumus par  valsts pamatizglītības standartu, saglabājot iepriekšējā normatīvā noteikto izglītības saturu un precizējot izglītības programmu paraugus.

Atbilstoši 2012.gada martā pieņemtajiem grozījumiem Izglītības likumā valsts izglītības standartos tiek ietverti šo standartu prasībām atbilstoši izglītības programmu paraugi.

Valdībā apstiprinātais noteikumu projekts nodrošinās iespējas vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno pamatizglītības programmas ar virziena (humanitārā un sociālā; matemātikas, dabaszinību un tehnikas; profesionāli orientētā) specializāciju, īstenot pamatizglītības programmu ar izglītības iestādes patstāvīgi veidotu  mācību priekšmetu un mācību stundu plānu.

Savukārt īstenojot mazākumtautību pamatizglītības 5.modeli mazākumtautību  izglītības iestādes var patstāvīgi veidot mācību priekšmetu un mācību stundu plānu atbilstīgi Vispārējās izglītības likumā noteiktajai mācību stundu slodzei nedēļā. Šajā modelī izglītības iestādēm 7.-9.klasē mācību priekšmetu apguvi mazākumtautības valodā vai latviešu valodā un mazākumtautības valodā būs jānodrošina ne vairāk kā 40% no kopējās mācību stundu slodzes.

Noteikumu projektā noteikts, ka izglītības iestādei kā apgūstamo pirmo svešvalodu vecāku izvēlei jāpiedāvā vienu no Eiropas Savienības oficiāli noteiktajām valodām. Precizējumi arī skar pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas un speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai smagiem attīstības traucējumiem. Piedāvāti arī risinājumi atbalstam izglītojamiem, kuri ar savu ģimeni atgriezušies Latvijā no ārzemēm, piemēram, papildus nodarbības latviešu valodas, sociālo zinību un Latvijas vēstures apguvē.

Lai saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam ietverto uzdevumu IZM izstrādāt jauna kompetenču pieejā veidota valsts pamatizglītības saturu, ir nepieciešams noteikt pārejas periodu, nodrošinot līdzšinējā regulējuma nepārtrauktību. Kompetenču pieejā veidota pamatizglītības satura izstrāde, aprobācija un ieviešana plānota līdz 2018.gadam.

Ministrija jaunajās politikas iniciatīvās prasa papildu finansējumu matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju priekšmetu apguves stiprināšanai un diagnosticējošo darbu organizēšanai.

Ar noteikumu projektu “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” iespējams iepazīties šeit:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40324467&mode=mk&date=2014-08-12

 

Laura Zaharova
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
prese@izm.gov.lv
67047893
www.izm.gov.lv

Dalīties