19.06.2014
Satiksmes ministrija

Rosina veikt izmaiņas Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

Ceturtdien, 19.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) izsludināti grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā.

Ar grozījumiem plānots precizēt VAS „Latvijas Jūras administrācija” (LJA) kompetenci, jo šobrīd tā neatbilst faktiskajai kompetencei, kas ir mainījusies gan saistībā ar izmaiņām praksē, gan saistībā ar grozījumiem citos normatīvajos aktos vai spēkā esošajiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā papildinās deleģējumu saistībā ar MK noteikumiem Nr. 1065 „Noteikumi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanu un uzraudzību”, paredzot, ka MK nosaka arī nosacījumus jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu īstenošanai. Minētie MK noteikumi tiks papildināti ar prasībām jūrnieku profesionālās sagatavošanas iestādēm, kuras īsteno jūrnieku mācību kursu programmas vai profesionālās izglītības programmas.

Šobrīd Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā ietvertas normas par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa. Taču likums neparedz prasību jūrniecības izglītības programmas pretendentam iziet obligāto veselības pārbaudi. Līdz ar to ir iespēja jūrniecības izglītības programmā uzņemt personu, kurai ir veselības problēmas, kas liedz iziet jūras praksi, pilnvērtīgi apgūt jūrniecības izglītības programmu un saņemt jūrnieka kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Likumprojekts nosaka, ka personas, kura uzsāk mācības profesionālās izglītības programmā, pēc kuras apgūšanas var saņemt jūrnieka kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, veselības stāvoklis atbilst normatīvo aktu prasībām par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa.

Likumprojektā arī ietverts jauns pants par kuģošanas līdzekļu satiksmi Latvijas iekšējos ūdeņos. Pirmkārt, likumprojekts paredz papildināt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumu ar deleģējumu MK izdot noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi Latvijas iekšējos ūdeņos.

Otrkārt, saistībā ar pieaugošo kuģošanas intensitāti Latvijas iekšējos ūdeņos, t.sk. komersantiem piedāvājot pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumus, projektā ir paredzētas tiesības pašvaldībām noteikt papildu nosacījumus attiecībā uz kuģošanas līdzekļu satiksmi, kas ir saskaņoti ar LJA (no kuģošanas drošības viedokļa) un tiesības izsniegt licences pasažieru komercpārvadājumu veikšanai tās administratīvajā teritorijā. Licence kā pašvaldības noteikts obligāti iegūstams dokuments komercpārvadājumu pakalpojuma sniegšanai veicinās kuģošanas drošību, jo plānots, ka licences iegūšanas kritēriji būs arī, piemēram, kuģa dokumentācijas un kuģa apkalpes atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Tāpat grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā paredz izņēmuma gadījumus, kurus neskar Publisko pakalpojumu likumprojekta joma. Likumprojektu papildina norma, kas paredz, ka LJA valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem nav piemērojamas Publisko pakalpojumu likuma normas, ja Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā nav noteikts citādi.

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā paredz arī citas izmaiņas esošajā regulējumā. Ar likumprojektu var iepazīties MK mājaslapā. Lai likumprojekts stātos spēkā, tas būs jāapstiprina valdībai un par to būs jābalso Saeimai.

Rolands Rumba
Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību speciālists
Tālrunis: 67028390, e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

Dalīties