Aktualitātes

30.09.2014 Zemkopības ministrija

Lai veicinātu investīcijas mūsdienīgās tehnoloģijās un ražošanas lauku saimniecībās, kooperatīvajās sabiedrībās un lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos, Ministru kabinets otrdien, 30.septembrī, pieņēma noteikumus „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” piešķiršanas kārtība”. Noteikumi paredz atbalsta iespējas lauku saimniecībām, lai uzlabotu ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, veicinās papildu pievienotās vērtības radīšanu lauksaimniecības produkcijai un pārtikas ražošanas nozares efektivitāti, jo īpaši inovatīvas un bioloģiski audzētas produkcijas radīšanā.

30.09.2014 Zemkopības ministrija

Ir sagatavota un valdībā otrdien, 30.septembrī, apstiprināta kārtība, kādā tiks administrēts ES fondu atbalsta finansējums jaunajā, 2014.-2020.gada plānošanas periodā „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”, tādējādi nosakot nepieciešamo tiesisko regulējumu.

30.09.2014 Zemkopības ministrija

Lai būtu zināmi vispārējie nosacījumi Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam (LAP) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam (ZRP) pasākumiem, kurus īsteno atklātu projektu iesniegumu konkursu un kompensāciju maksājumu veidā, valdība otrdien, 30.septembrī, apstiprināja noteikumus „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”.

30.09.2014 Tieslietu ministrija

No 2014. gada 29. septembra Latvijas Republikas Patentu valdes tīmekļa vietnē preču zīmju īpašniekiem ir nodrošināta iespēja tiešsaistē iesniegt preču zīmes reģistrācijas pieteikumu Latvijā.

30.09.2014 Zemkopības ministrija

Lai veicinātu kooperācijas attīstību lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, valdība otrdien, 30.septembrī, pieņēma jaunus noteikumus „Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu”.

30.09.2014 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta šā gada 30. septembra sēdē apstiprināts Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums. Saskaņā ar jauno Būvniecības likumu, lai uzlabotu valsts kontroli un uzraudzību pār būvniecības procesu, no šā gada 1.oktobra tiek veidots  Būvniecības valsts kontroles birojs.

30.09.2014 Satiksmes ministrija

Valdība atbalstījusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, aktivitātes „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi” ietvaros paredzot izsludināt 12. projektu iesniegumu atlases kārtu un īstenot papildu projektu par aktivitātes ietvaros izveidojošos virssaistību finanšu līdzekļu atlikumu.

30.09.2014 Zemkopības ministrija

Lai veicinātu zivju resursu pārvaldīšanā iesaistīto valsts un pašvaldības iestāžu un ieinteresēto nevalstisko organizāciju sadarbību un nodrošinātu savstarpējas konsultācijas, valdība otrdien, 30.septembrī, pieņēma noteikumus „Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes nolikums”. Jaunie noteikumi paredz izveidot konsultatīvo padomi, kas nodrošinās visu ieinteresēto iestāžu un organizāciju komunikāciju, risinot aktuālos jautājumus, kas saistīti ar iekšējā un jūras piekrastes ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu un pārvaldību.

30.09.2014 Satiksmes ministrija

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā paredz līdz 2019.gada 3.decembrim pagarināt atbrīvojumu no to regulas par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem noteikumu piemērošanas, kurus var nepiemērot dalībvalstis, par to informējot Eiropas Komisiju.

30.09.2014 Satiksmes ministrija

No periodiskās tehniskās apskates veikšanas turpmāk būs atbrīvoti transportlīdzekļi, kuri izgatavoti līdz 1944.gada 31.decembrim, un kam ir piešķirts vēsturiskā spēkrata statuss.

Lapas