15.10.2014
Valsts kanceleja

EUPAN ietvaros īstenos Latvijas izvirzītos mērķus prezidentūras laikā

16.-17.oktobrī Valsts kancelejas pārstāvji piedalīsies Eiropas publiskās pārvaldes tīkla (EUPAN) rīkotajā darba grupā Romā, kuras ietvaros tiks izskatīti jautājumi par valsts pārvaldes turpmākas attīstības iespējām, lai nodrošinātu nepieciešamo pasākumu kopumu darbības efektivitātes uzlabošanai, kā arī notiks diskusija par EUPAN nākotnes lomu.

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos Eva Upīte uzsver, ka „Latvijas uzstādījums ir maza, profesionāla, efektīva, motivēta un uz rezultātu orientēta valsts pārvalde. Lai to sasniegtu, ir nepieciešama mērķtiecīga darbība un konkrēti pasākumi. EUPAN darba grupas formāts ir ļoti nozīmīgs katrai dalībvalstij, jo tikšanās ietvaros ir iespēja dalīties ar gūto pieredzi par inovācijām valsts pārvaldē un cilvēkresursu jomā, aptverot visu Eiropas Savienību. Tā ir arī iespēja prezentēt sasniegto Latvijā.”

Apzinot labo praksi informācijas un komunikācijas rīku izmantošanā, sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī apskatot valdības centru lomu, Latvija pasākuma dalībniekus iepazīstinās ar prezidentūras prioritātēm laika periodam no 2015.gada janvāra līdz jūlijam. Prioritātes ietver labāku risinājumu meklēšanu, kā piesaistīt un noturēt nākotnē nepieciešamās zināšanas, pieredzi un prasmes valsts pārvaldē, kā arī jaunu pieeju publisko pakalpojumu un informācijas nodrošināšanai sabiedrībai. Diskusiju moderēs pašreizējās prezidentūras Trio valstis Itālija, Latvija un Luksemburga. 

Tāpat foruma ietvaros, pamatojoties uz neformālo uzaicinājumu no Nīderlandes, kura pārņems prezidentūru no Luksemburgas 2016.gada janvārī, Latvija iesaistīties sarunās par nākamajām vidēja termiņa prioritātēm.

EUPAN ir neformāls interešu grupu tīkls, kas ļauj Eiropas Savienības valstu pārstāvjiem sadarboties un apmainīties ar zināšanām un pieredzi publiskās pārvaldes jomā. Sadarbība tiek īstenota trīs līmeņos – ministru, iestāžu vadītāju un darba grupu tikšanās.

 

Sabīne Spurķe
Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr.: 67082987, 26606554
E-pasts: sabine.spurke@mk.gov.lv

Dalīties