16.09.2014
Valsts kanceleja

Atbalsta Valsts dienesta likumprojektu

Otrdien, 16.septembrī, valdība atbalstīja Valsts kancelejas izstrādāto Valsts dienesta likumprojektu. Tas paredz nozīmīgas izmaiņas valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības politikā, veicinot profesionālu un politiski neitrālu valsts dienestu.

Elita Dreimane, Valsts kancelejas direktore norāda, ka atbalsts jaunajam Valsts dienesta likumprojektam apliecina gatavību attīstīt profesionālu un politiski neitrālu valsts pārvaldi. „Pašlaik situācija valsts pārvaldē ir nepārspīlēti kritiska – nesamērīgi augstā kadru mainība un labāko ekspertu aizplūšana no valsts pārvaldes turpinās. Atalgojums ir viens no svarīgākajiem risināmajiem jautājumiem krīzes novēršanai valsts pārvaldē, tomēr ne mazāk svarīga ir efektīva sistēma un vienlīdzīgi apstākļi, kādos strādāt,” skaidro E.Dreimane.

Viņa arī uzsver, ka „atbilstoši labākajai citu ES valstu praksei, likumprojekts paredz pilnveidot un noteikt vienotas valsts dienesta tiesiskās attiecības visiem valsts pārvaldē nodarbinātajiem, ieviešot ideju – valsts pārvalde kā vienots darba devējs. Likumprojekts paredz virkni nozīmīgu izmaiņu, lai valsts pārvalde darbotos efektīvāk un resursus novirzītu stratēģiskām iniciatīvām, nevis tehniskai lietvedībai. Tāpat turpmāk vienoti atlases principi attieksies uz visiem valsts pārvaldes darbiniekiem, ne tikai ierēdņiem. Likums ir līdz šim nozīmīgākais solis valsts pārvaldes cilvēkresursu koncepcijas iedzīvināšanai praksē,” uzsver E.Dreimane.

Viņa arī norāda, ka šobrīd vispārēja valsts civildienesta reformu tendence novērojama vairumā Eiropas Savienības dalībvalstu, kas lielā mērā saistīts ar ierēdņu un valsts pārvaldes darbinieku nodarbinātības apstākļu izlīdzināšanos.

Agita Kalviņa, cilvēkresursu vadības jomas eksperte: „Valsts dienesta likumprojekts izstrādāts, pārņemto arī labo praksi no citām ES valstīm (Lielbritānija, Nīderlande), kā arī privātā sektora. Vienoti atlases principi, centralizēts, atklāts un profesionāls atlases process, līdzās atalgojumam, ir iespēja profesionālāko valsts pārvaldes darbinieku motivēšanai un noturēšanai darbā valsts pārvaldē. Kopumā jaunais likums iekļauj virkni jaunu, modernu, mūsdienīgu pieeju un risinājumu valsts pārvaldes attīstībai – talantu vadības programmu, apmācības, novērtēšanas sistēmu, kas balstīta uz rezultātu u.c. Būtiskākais, lai šī iecere ne tikai tiek atbalstīta, bet arī piemērota praksē.”

Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore: „Cilvēkresursu atlases un pārvaldības procesu efektivizācija ir svarīga, jo uzņēmējam pretī nepieciešams līdzvērtīgs partneris – kompetents ierēdnis. Tieši no valsts dienesta kompetences un profesionalitātes atkarīgs, cik kvalitatīvi būs normatīvie akti, izstrādātie likumprojekti, administratīvā sloga un birokrātijas samērīgums. Ierēdņu kļūdas un nekompetence uzņēmējiem maksā ļoti dārgi – lielus laika un finanšu resursus.   

Svarīgi iedzīvināt darba izpildes vērtēšanas un motivācijas sistēmas, kas ir orientētas uz darba rezultātu mērīšanu, kas ir pašsaprotama „mēraukla” privātajā sektorā.”

Jaunais Valsts dienesta likumprojekts ietver pasākumus cilvēkresursu attīstības politikas īstenošanai, t.sk., koordinētu ierēdņu un darbinieku attīstības programmu valsts pārvaldē, lai nākotnē varētu piedāvāt kompetenču attīstīšanas iespējas talantīgākajiem ierēdņiem un darbiniekiem, piemēram, līderības, stratēģiskās plānošanas, analītiskās domāšanas u.c. kompetenču attīstīšanu. Likumprojekts paredz ieviest mediācijas pakalpojumus dienesta attiecībās, piedāvājot iespēju pusēm rast mierizlīgumu pirmstiesas posmā, mazinot slogu tiesām. Tāpat tas nosaka, ka uz ierēdņu un darbinieku amatiem tiks rīkoti atklāti konkursi, kas tiks bezmaksas publicēti vienuviet – valsts pārvaldes vakanču datu bāzē Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā un iestāžu mājaslapās.

Saskaņā ar likumprojektā paredzēto, nosakot valsts pārvaldi kā vienotu darba devēju, turpmāk nodarbinātības attiecības tiešās pārvaldes iestādēs vairs neregulēs divi dažādi likumi – Valsts civildienesta likums un Darba likums, bet viens likums – Valsts dienesta likums. Pirmkārt, tas ļaus efektīvāk, izmantojot mazāk resursus, nodrošināt personāla lietvedības funkciju iestādē. Otrkārt, risinot nodarbinātības strīdus, nebūs nepieciešams dziļi pārzināt divu dažādu procesuālo normu regulējumu (civilprocess un administratīvais process) un tiesu praksi. Patlaban nesamērīgi daudz resursu tiek tērēts personāla lietvedības sakārtošanai un uzturēšanai, un nepietiekami daudz - cilvēkresursu stratēģiskās attīstības jautājumiem.

Valsts dienesta likumprojekts paredz pilnveidot arī motivācijas sistēmu un profesionālās pilnveides pasākumu sistēmu, kā arī plašināt rotācijas iespējas, t.sk., paredzēta iespēja uz laiku pārcelt ierēdni vai darbinieku amatā pašvaldības iestādē vai privātajā sektorā. Šādas rotācijas mērķis ir paaugstināt ekspertu kompetenci un nezaudēt labākos ekspertus, ļaujot papildināt zināšanas citur, kā arī nodrošināt labu pārvaldību, pilnvērtīgi izmantojot resorā pieejamos cilvēkresursus. Mobilitātes iespējas paredzētas arī pretējā virzienā - uz noteiktu laiku piesaistot privātā sektora ekspertus un ekspertus no citām publiskās pārvaldes iestādēm konkrētu jautājumu izpētei valsts pārvaldē.

Valsts kanceleja jau iepriekš uzsvērusi, ka cilvēkresursi ir noteicošais faktors, lai valsts pārvaldē tiktu īstenotas pēc iespējas efektīvākas pārmaiņas, ilgtermiņā attīstot profesionālu un efektīvu pārvaldības modeli, kā to paredz valdības apstiprinātā Cilvēkresursu attīstības koncepcija. Tāpat būtiski izprast, ka efektīvai cilvēkresursu politikas īstenošanai nepieciešama arī spēcīga politiskā griba un atbalsts.

Izstrādātais Valsts dienesta likumprojekts ir nākamais būtiskais solis Valsts kancelejas sadarbībā ar augsta līmeņa ekspertiem izstrādātās Cilvēkresursu attīstības koncepcijas īstenošanā, kas ir pirmais vidēja termiņa plānošanas dokuments šajā jomā. Nekas tamlīdzīgs Latvijā iepriekš nav darīts. Koncepcija izstrādāta, ņemot vērā praksi citās ES dalībvalstīs un sadarbojoties ar labākajiem cilvēkresursu vadības ekspertiem. Būtiskākie koncepcijas soļi aplūkojami arī Valsts kancelejas izstrādātajā Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijas infografikā.

Valdība Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepciju atbalstīja 2013.gada 6.februārī, tādējādi paužot atbalstu cilvēkresursu attīstības politikas vīzijai - efektīvai valsts pārvaldei, kas darbojas kā vienots darba devējs un nodrošina uz rezultātu orientētu valsts pārvaldību. Tam pamatā ir profesionāli, motivēti un godīgi valsts pārvaldē nodarbinātie.

Valsts dienesta likumprojekts ir izstrādāts uz Valsts civildienesta likuma bāzes. Ar likuma spēkā stāšanos spēku zaudēs Valsts civildienesta likums.

Aicinām aplūkot:
Infografiku par jauno Valsts dienesta likumu.
Infografiku par Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijas ieviešanas progresu.
Infografiku par valsts dienestiem Latvijā un Igaunijā.

Aicinām noskatīties arī video ierakstu no mediju brīfinga par jauno Valsts dienesta likumu.

 

 

SIGNE ZNOTIŅA - ZNOTA
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: +371 28803639 / 67082919
E-pasts: signe.znotina@mk.gov.lv