26.08.2014
Ekonomikas ministrija

Apstiprināta Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība

2014. gada 1. oktobrī stāsies spēkā jaunais Būvniecības likums. Turpinot darbu pie citu normatīvo aktu izstrādes, kas izriet no jaunā Būvniecības likuma, Ministru kabineta šā gada 26. augusta sēdē tika apstiprināta Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība.

Latvijas Būvniecības padomes (turpmāk – padome) būs konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis būs veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā.

MK noteikumos noteiktas padomes tiesības un  uzdevumi, kārtība, kādā veidā biedrības un nodibinājumi deleģē pārstāvjus padomes darbam un pie kādiem nosacījumiem ar Ekonomikas ministrijas līdzdalību tiek izveidota padome, kā arī noteikta padomes darbības kārtība.

Ņemot vērā līdzšinējo Ekonomikas ministrijas sadarbību ar būvniecības nozares nevalstiskajām organizācijām un profesionālajām organizācijām, kā arī lai nodrošinātu konstruktīvu darbu padomē, noteikumos paredzēts, ka padomes sastāvu veido ne mazāk kā sešas un ne vairāk kā 15 nevalstiskās organizācijas un profesionālās organizācijas (turpmāk - biedrības un nodibinājumi), kuras darbojas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu. Maksimālais pārstāvju skaits ir noteikts, lai būtu iespējams nodrošināt padomes rīcībspēju, pieņemot lēmumus.

Uz vietu padomes sastāvā varēs kandidēt biedrība vai nodibinājums, kuru statūtos ir noteikts darbības mērķis būvniecības vai ar būvniecību saistīto profesionālo pakalpojumu attīstība vai labas pārvaldības, patērētāju tiesības un ētikas normu ievērošana. Padomes sastāva izmaiņas tiks veiktas reizi gadā, organizējot biedrību un nodibinājumu vēlēšanas. Darbam padomes sastāvā biedrībām un nodibinājumiem būs jāpiesakās līdz katra gada 1. novembrim. Padomes locekļu vēlēšanas nerīkos, ja pieteiksies mazāk kā 15 biedrību vai nodibinājumu. Savukārt, ja biedrību un nodibinājumu skaits ir mazāks kā seši, sadarbība par būvniecības politikas jautājumiem turpināma līdzšinējā veidā, kārtējā gadā neveidojot padomes personālsastāvu.

Padomes sastāvā būs arī pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības.

Padomes sekretariāta funkcijas pildīs Ekonomikas ministrija. Plānots, ka ministrijas mājas lapā www.em.gov.lv tiks publicēta informācija par padomes sēdēm un to darba kārtību, kā arī gada pārskats par padomes darbu.

Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumiem „Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40311480&mode=mk&date=2014-08-26

 

Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv
Web: www.em.gov.lv
Seko mums Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrij
 

Dalīties