Atjaunots: 16.01.2015

Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī

1.5.1.3.2.apakšaktivitāte "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

 

Karikatūras autors: Zemguss Zaharāns

Apakšaktivitātes mērķis: Nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus komercdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā līmenī.

Apakšaktivitātes mērķa grupa: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes.

Kopējais apakšaktivitātē pieejamais finansējums: 759 154 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 645 281 EUR un valsts budžeta finansējums 113 873 EUR.

Finansējuma saņēmēji: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes. Projekta iesniedzējs var būt tikai tā pašvaldība, kas izveidojusies administratīvi teritoriālās reformas rezultātā.

Apakšaktivitāti regulē: Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumi Nr.850

Informācija par noslēgtajiem 25 līgumiem

 

 

Kontaktpersona:
Konsultante Maruta Garkalne
tālr.: 67082950; e-pasts: Maruta.Garkalne@mk.gov.lv