Atjaunots: 16.01.2015

Biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanā

 

Kļūdas, kas saistītas ar projekta aktivitātēm un veiktajiem maksājumiem

 • Projektos apmaksāto nodevumu saturs neatbilst projektā plānoto aktivitāšu saturam. Katra kļūda ietekmē projekta netiešo jeb administratīvo izmaksu apmēru, kā rezultātā tiek samazināts finansējums projekta atbalsta funkciju (grāmatvedis, projekta vadītājs) apmaksai;
 • Projektu vadībā nodarbināto personu atskaites par paveikto neatbilst līgumā noteiktajam darbu saturam un apmēram;
 • Projektu vadībā nodarbinātās personas veic pienākumus arī citos projektos. Nesniedzot precīzu atskaiti par paveikto darbu, pastāv dubultās finansēšanas risks;
 • Projekta vadībā nodarbināto personu nostrādāto stundu uzskaitē netiek piemērots konsekvents nostrādāto darba stundu uzskaites mehānisms;
 • Maksājumu pieprasījumos tiek norādīti neatbilstoši izdevumu pamatojošo dokumentu numuri un datumi;
 • Rēķinos netiek norādīti projektu numuri, kas var radīt izmaksu dubultās finansēšanas risku;
 • Autotransporta nomas gadījumā izmantotā degviela netiek precīzi uzskaitīta, kā arī netiek sastādītas maršrutu pavadzīmes;
 • Pakalpojumu pieņemšanas nodošanas akti tiek sastādīti pirms pakalpojumu sniegšanas noslēguma;
 • Pakalpojumi tiek avansēti, lai arī pakalpojumu līgums to neparedz;
 • Izstādītajos rēķinos nav norādītas vienības/pakalpojuma veids un daudzums;
 • Tiek veikta samaksa par pētījuma/ izvērtējuma izstrādi pēc projekta noslēguma termiņa;
 • Izstādītajiem rēķiniem nav līgumiska un attaisnojošu dokumentu pamatojuma;
 • Pakalpojumu apmaksa pārsniedz līgumā noteikto apmēru.

 

Kļūdas, kas saistītas ar projekta stratēģisku vadību:

 • Iepirkumu grafika plānošana, neparedzot laika rezerves faktoriem, kas var aizkavēt iepirkuma procedūru (iepirkuma apstrīdēšana, tehnisko specifikāciju izstrādes aizkavēšanās, ja tā saistīta ar starpnozaru tematiem vai finansiāli ietilpīgiem pakalpojumiem);
 • Projekta aktivitāšu nesavlaicīgas plānošanas un īstenošanas rezultātā rodas neapgūti finanšu resursi, kas tiek novirzīti uz nākamajiem gadiem – 2012., 2013. un 2014.gadu. Rezultātā palielinās projekta aktivitāšu slodze turpmākajos projekta īstenošanas gados;
 • Projektu līgumu grozījumi tiek pieskaņoti faktiskajai situācijai, nevis mērķtiecīgi plānojot projekta aktivitāšu īstenošanu;
 • Vāja risku vadība un iekšējās kontroles procedūras projekta finansēšanas plāna īstenošanai.