Atjaunots: 30.03.2017

Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma

Eiropas Sociālā fonda projekts „Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma”

(identifikācijas numurs 3.4.2.0/15/I/003)

Projekta mērķis: Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma mērķtiecīgi un kompleksi attīstīs valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju kompetences, kas nepieciešamas arvien dinamiskākajā vidē, lai stiprinātu līderības prasmes. Veicinot augstākā līmeņa vadītāju kā stratēģisko līderu attīstību, iespējams nodrošināt inovatīvas idejas valsts pārvaldē, kā arī vadīt pārmaiņas, tādējādi netiešā veidā pozitīvi ietekmējot arī uzņēmējdarbības vides sakārtošanu.

Projekta mērķa grupa: valsts pārvaldes iestāžu augstākā līmeņa vadītāji, kuru vadītās iestādes ir tieši vai netieši iesaistītas uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, sakārtošanā un administratīvā sloga mazināšanā mazajiem un vidējiem komersantiem.

Projekta īstenošana: Projekts ilgs 77 mēnešus (no 2016.gada 1.februāra – 2022.gada 30.jūnijam).

Kopējās izmaksas: Rezultātu sasniegšanai plānotais atbalsts ir 926 094 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 787 180 EUR (85%) un valsts budžeta finansējums ir 138 914 EUR (15%).

Plānotie rezultāti: Projekta rezultātā plānots, ka labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā būs apmācītas 1050 personas un profesionālo kompetenci būs paaugstinājušas 262 personas.

 

 

 

Efektīva vadītāja rokasgrāmata (drukas versija)

 

Kontaktinformācija:
Edgars Spruksts, Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultants
Tālr.: 67082974, e-pasts: edgars.spruksts@mk.gov.lv

 

Galvenās darbības

Iesaiste programmā sekmēs tās dalībnieku deviņu vadības kompetenču attīstību un izpratni par līderību, kā arī dos iespēju attīstīt savu līderības stilu. 

                                                       

 
 
Vadības kompetenču novērtēšana un individuālā attīstības plāna sastādīšana

Katra vadītāja vadības kompetenču novērtēšanu intervijas veidā veiks divi eksperti. Intervijas un 360⁰ kompetenču novērtēšanas rezultātus apkopos rakstiskā kopsavilkumā un individuāli pārrunās. Balstoties novērtējumā, vadītājs kopā ar ekspertiem sastādīs individuālo attīstības plānu. Kompetenču novērtēšanā nodrošinās procesa un individuālo rezultātu konfidencialitāti.
Pēc diviem gadiem atkārtoti novērtēs tās pašas vadības kompetences, lai izvērtētu attīstību un, pamatojoties uz secinājumiem, vadītājam aktualizētu individuālo mācību plānu.
Vērtējamās vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, darbinieku motivēšana un attīstīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

KAM:     Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, lielu valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem
KAD:     2016. gada septembris – 2017.gada maijs (pirmā kārta), 2019.gads (otrā kārta)


Individuālā attīstības plāna īstenošana

Pamatfilozofija balstīta augstākā līmeņa vadītāju individuālo vajadzību risināšanā, piedāvājot dažādu līmeņu un intensitātes attīstības instrumentus, piemēram, mentora vai kouča atbalstu, specializētas apmācības

KAM:     Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, lielu valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem, kuri veikuši kompetenču novērtēšanu
KAD:      No 2017.gada


Moduļu apmācības vadītājiem

Kompetences pilnveidošana nelielā grupā, piedāvājot apgūt noteiktus moduļus: Finanses un valsts pārvalde, Tiesiskums un valsts pārvalde, IKT un valsts pārvalde, Komunikācija un valsts pārvalde, Stratēģiskā personāla plānošana, Efektīva vadītāja ABC, Nākotnes vadītāja izaicinājumi

KAM:     Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD:      No 2017. gada rudens


Sadarbības un starpresoru efektivitātes veicināšanas programma

Komandas veidošanas pasākumi ārpus ierastās biroja vides, lai sekmētu vadītāju savstarpējo iepazīšanos un turpmāko sadarbību arī citos formātos

KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD:      2017.gada 2. un 3. ceturksnī

 

Pieredzes apmaiņas pasākumi grupām sadarbībā ar partneriem ārvalstīs paredzēti specifisku zināšanu un prasmju apguvei, konsultācijām un labās prakses risinājumiem, kurus iespējams izmantot valsts pārvaldes attīstībā Latvijā

 

KAM:     Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD:      No 2017.gada 


Izcilības veicināšanas programma 

 

Starptautiskās sadarbības izcilības programmas mērķis ir inovāciju sekmēšana valsts pārvaldē. Programmā piedalās augstākā līmeņa vadītāji no Latvijas un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Programmas gaitā plānots attīstīt risinājumus, kas uzlabo valsts pārvaldes darbu vai veicina uzņēmējdarbības vides sakārtošanu. 

KAM:      Pēc noteiktiem kritērijiem ( iesaiste programmas aktivitātēs, angļu valodas zināšanu līmenis, vadības kompetenču novērtējums) īpaši atlasītai mērķa grupai
KAD:      No 2017. gada līdz 2021. gadam

 

Tālākizglītības nodrošināšana sadarbībā ar kādu no Latvijas augstskolām plānota Mini MPA (Master of Public Administration) programmas izveide līderības un vadības prasmju akadēmiskai apguvei

 

KAM:      Pēc noteiktiem kritērijiem ( iesaiste programmas aktivitātēs, angļu valodas zināšanu līmenis, vadības kompetenču novērtējums) īpaši atlasītai mērķa grupai
KAD:      No 2019. gada 

 


Vadītāja atbalsta instrumenti

Efektīva vadītāja rokasgrāmata ir praktisks palīglīdzeklis augstākā līmeņa vadītājiem kā stratēģiskajiem līderiem, kuri ikdienā saskaras ar dažādiem vadības vides izaicinājumiem

KAM:     Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD:      Atvēršanas svētki 2017.gada 19.janvārī

 

Vadītāju pašattīstības un veselības veicināšanas programma kā izglītojošs pasākumu kopums, kas veicina vadītāju prasmi rūpēties par savu attīstību un veselību, pievērst uzmanību mentālajiem paradumiem uztura, miega un fizisko aktivitāšu nodrošināšanai

 

​KAM:     Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem 
KAD:      2018.gadā


Diskusiju platformas

Ikgadējas valsts pārvaldes vadītāju konference

Profesionāla un augsta līmeņa diskusiju platforma ideju un aktualitāšu apmaiņai sadarbībā ar nozares ekspertiem, akadēmiskās vides pārstāvjiem, ārvalstu ekspertiem, reģionālajiem partneriem un biznesa vides pārstāvjiem.

 

KAD:      No 2016. gada vienu reizi gadā
 

Gada aktuālā tēma

Piesaistot ekspertus un nozares autoritātes, piedāvātas atklātas lekcijas atbilstoši augstākā līmeņa vadītāju dienas kārtībā esošajām vajadzībām un aktualitātēm.

 

KAM:     Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD:     No 2016.gada divas reizes gadā
 

Starpresoru sadarbības tīkls

Zināšanu un pieredzes apmaiņas platforma nelielās grupās par aktuālu tēmu, diskusijas vadīšanai piesaistot dažādu jomu profesionāļus, arī privātā sektora līderus. Tēmas diskusijām piedāvā paši vadītāji

KAM:     Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem 
KAD:      No 2017.gada divas reizes gadā


 

Pasākumi 2016.gadā
Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas atklāšana: domapmaiņa un sarunas

KAD: 8.jūnijā
KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, iestāžu vadītājiem un vietniekiem

FOTO 


Vadības kompetenču novērtēšana un individuāla attīstības plāna sastādīšana (pirmā plūsma)

KAD: 09/2016-12/2016
KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem


Ikgadējā valsts pārvaldes konference (Rīgas sesija)

KAD: 6.oktobrī
KAM: Iestāžu vadītājiem un vietniekiem


Ikgadējā valsts pārvaldes konference (reģionālā sesija)

KAD: 7.oktobrī
KAM:  Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem

Can the Governmet's performance be measured? (.pdf) 

In search of successful governmence (.pdf)

Ko nozīmē efektīva valsts pārvaldes organizācija? (.pdf)


Gada tēma “Stratēģiskā komunikācija”

KAD: 2.decembrī
KAM: Iestāžu vadītājiem un vietniekiem

 

                                                     

Pasākumi 2017.gadā
Vadības kompetenču novērtēšana un individuālā attīstības plāna sastādīšana

KAD: janvāris - maijs
KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, lielu valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem


Efektīva vadītāja rokasgrāmatas atvēršanas svētki

KAD: 19.janvāris 
KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un vietniekiem


Pieredzes apmaiņa starptautiskās organizācijās (Beļģija)

KAD: 8.-10. februāris
KAM: Valsts sekretāriem


Lekcija par Šarmera U teoriju un vadītājiem svarīgām kompetencēm

Lektors: Juris Rubenis
KAD: 22.martā
KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekie, iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem


Ekonomikas ministra diskusija ar kontrolējošo iestāžu vadītājiem “Principa “Konsultē vispirms” ieviešanu”

KAD: 31.martā
KAM: Kontrolējošo iestāžu vadītājiem